Nawigacja

Petycje

Petycja z 29 kwietnia 2021 r. (aktualizacja z 11.06.2021 r.)

Składający petycję nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje, że  29 kwietnia 2021 r. otrzymał petycję o podjęcie "działań zmierzających do ujednolicenia i urealnienia gromadzonych danych statystycznych na temat wielkości pracy eksploatacyjnej i przewozowej, realizowanej w ramach kolejowych przewozów osób przez zobowiązanie przewoźników kolejowych do prowadzenia ewidencji wykonanej pracy eksploatacyjnej w rozbiciu na:

  • pracę eksploatacyjną i pacę przewozową - realizowaną pojazdami kolejowymi;
  • pracę eksploatacyjną i pacę przewozową w transportem autobusowym w formie zastępczej komunikacji autobusowej."

Pełny tekst petycji w załączeniu. 

Odpowiedź na petycję

Warszawa, dnia 09 czerwca 2021 r.

Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

Ignacy Góra

 

 

 

DOP-WSWI.050.10.2021.6.DL

 

 

 

 

 

Pan

‑‑

 

‑‑

‑‑

 

adres e-PUAP:

‑‑

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o petycjach”, informuję, iż petycja z dnia 29 kwietnia 2021 r., znak: 2021/01, w sprawie zobowiązania przewoźników kolejowych do prowadzenia ewidencji wykonanej pracy eksploatacyjnej w rozbiciu na pracę eksploatacyjną i przewozową realizowaną pojazdami kolejowymi i pracę eksploatacyjną i przewozową realizowaną transportem autobusowym w formie zastępczej komunikacji autobusowej, zwana dalej „petycją”, nie została uwzględniona.

UZASADNIENIE

Stan prawny:

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Oznacza to w szczególności, że podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest jedynie taki organ władzy publicznej, organizacja lub instytucja społeczna, który jest właściwy do zadośćuczynienia żądaniu zawartemu w takim wystąpieniu.

W tym świetle petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej działania, które mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że przywołany przepis wyraźnie różnicuje prawny charakter żądanych w petycji działań, mówiąc o zmianie przepisów prawa, rozstrzygnięciu i innym działaniu, jak również dokonuje charakterystyki celów, których osiągnięciu służy wniesienie petycji, określając przedmiot sprawy, której postulowane działanie może dotyczyć. W konsekwencji podmiot wnoszący petycję musi w niej wskazać zarówno cel, jaki organ powinien osiągnąć w swojej działalności, jak i prawną formę działania, której zastosowanie – w jego ocenie – ma prowadzić do realizacji zawartego w petycji postulatu (S. Gajewski, A. Jakubowski, Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, Wyd. 1, Warszawa 2015, s.165).

Zważyć należy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że właściwy podmiot rozpatrujący petycję musi poinformować o tym, dlaczego uznał petycję za zasługującą na uwzględnienie lub na odmowę uwzględnienia w całości lub w części.

Stosownie do treści art. 15 ustawy o petycjach, w zakresie nieuregulowanym w ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej „k.p.a.”.

Zgodnie z art. 13 ust. 3a ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1043, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o transporcie kolejowym”, w celu realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”, z zakresu regulacji transportu kolejowego Prezes UTK zbiera i analizuje informacje dotyczące rynku przewozów kolejowych, monitoruje stan konkurencji na rynku przewozów kolejowych, w tym w zakresie przewozów pasażerskich kolejami dużych prędkości, korzystając z konsultacji z organami regulacyjnymi pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, a w stosownych przypadkach z Komisją Europejską.

Prezes UTK może także żądać od zarządców, powołanych przez zarządców wspólnych organów odpowiedzialnych za udostępnianie infrastruktury kolejowej, operatorów obiektu infrastruktury usługowej i przewoźników kolejowych udzielenia niezbędnych informacji dla celów regulacji i monitorowania rynku transportu kolejowego. Zebrane informacje mają również na celu wypełnienie obowiązków sprawozdawczych nałożonych na państwa członkowskie Unii Europejskiej w zakresie monitorowania rynku kolejowego zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1100 z dnia 7 lipca 2015 r. z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych państw członkowskich w ramach monitorowania rynku kolejowego (Dz. Urz. UE L 181 z 09.07.2015 r., str. 1).

Stan faktyczny:

29 kwietnia 2021 roku do Prezesa UTK wpłynęła Pana petycja w interesie publicznym zawierająca żądanie podjęcia przez Prezesa UTK działań zmierzających do ujednolicenia i urealnienia gromadzonych danych statystycznych na temat wielkości pracy eksploatacyjnej i przewozowej, realizowanej w ramach kolejowych przewozów osób przez zobowiązanie przewoźników kolejowych do prowadzenia ewidencji wykonanej pracy eksploatacyjnej w rozbiciu na:

  • pracę eksploatacyjną i pacę przewozową - realizowaną pojazdami kolejowymi;
  • pracę eksploatacyjną i pacę przewozową w transportem autobusowym w formie zastępczej komunikacji autobusowej.

W odniesieniu do powyższego żądania, w opinii Prezesa UTK dane zbierane od przewoźników w zakresie liczby przewiezionych pasażerów, wykonanej pracy przewozowej i pracy eksploatacyjnej są wystarczające do wykonywania zadań z zakresu regulacji transportu kolejowego. Natomiast wymaganie od przewoźników kolejowych konieczności wyodrębniania parametrów dla zastępczej komunikacji autobusowej mogłoby stanowić dodatkowe obciążenie, którego wyniki mogłyby być obarczone błędem. Brak jednolitych wytycznych dotyczących metody liczenia pracy przewozowej i pracy eksploatacyjnej realizowanej transportem autobusowym w formie zastępczej komunikacji autobusowej mógłby powodować nieścisłość i brak porównywalności otrzymanych danych, co w efekcie mogłoby wpłynąć na obniżenie wiarygodności i rzetelności prezentowanych danych statystycznych.

Wytyczne dla druków sprawozdawczych (miesięcznych) dla przewoźników kolejowych, w których zbierane są dane o wykonanej pracy przewozowej i pracy eksploatacyjnej wynikają z wewnętrznych opracowań na potrzeby realizacji zadań Prezesa UTK, określonych w art. 13 ust. 3a ustawy o transporcie kolejowym. Instrukcje wypełniania oraz wymagane druki dla poszczególnych grup podmiotów dostępne są stronie internetowej UTK. W zestawieniach tych należy przekazywać podstawowe dane dotyczące przewozów osób oraz towarów na sieci linii kolejowych (sieć PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz sieć innych zarządców infrastruktury kolejowej) w komunikacji wewnętrznej i międzynarodowej.

Mając na uwadze powyższe, petycja nie została uwzględniona w całości.

POUCZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 2 w zw. z art. 15 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII k.p.a.

 

 

z up. Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego

 

 

 

 

IWONA MIEDZIŃSKA

DYREKTOR DEPARTAMENTU OBSŁUGI PRAWNEJ

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym./

 

Urząd Transportu Kolejowego – Departament Obsługi Prawnej

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo

 

Metadane

Data publikacji : 14.05.2021
Data modyfikacji : 11.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Transportu Kolejowego
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Frankowski BP
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek
do góry