Nawigacja

Biura i Departamenty

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Dyrektor: Przemysław Skubisz

Tel. 22 749 15 00

1. Biuro Administracyjno-Gospodarcze zapewnia obsługę Kierownictwa, komórek organizacyjnych i pracowników w kwestiach administracyjnych, organizacyjnych, kancelaryjnych i logistycznych.

2. Zadania Biura Administracyjno-Gospodarczego obejmują w szczególności:

1) zapewnienie i zaopatrywanie pracowników Urzędu w niezbędny do pracy sprzęt oraz materiały biurowe i eksploatacyjne;

2) zapewnienie wyposażenia sal, pokoi, stanowisk do pracy (w tym dla nowoprzyjętych pracowników Urzędu przed ich przystąpieniem do pracy);

3) prowadzenie ewidencji składników majątkowych UTK, zarządzanie majątkiem ruchomym UTK oraz bieżący nadzór nad gospodarką majątkową UTK, w szczególności samochodami, pomieszczeniami, sprzętem oraz wyposażeniem biurowym;

4) prowadzenie archiwum zakładowego, w tym nadzór i koordynowanie prowadzenia dokumentacji papierowej zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej;

5) obsługę kancelaryjną Centrali Urzędu;

6) wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie obiegu dokumentów i wymiany informacji, w tym technologii informacyjno-telekomunikacyjnych – e- administracja;

7) obsługę logistyczną zagranicznych podróży służbowych wszystkich pracowników UTK;

8) zarządzanie flotą samochodową UTK;

9) administrowanie wynajmowaną powierzchnią biurową.

do góry