Nawigacja

Świadectwa Bezpieczeństwa

Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest świadectwo bezpieczeństwa?

Świadectwo bezpieczeństwa jest dokumentem potwierdzającym zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych wydawanym podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa dla dróg kolejowych:

 • kolei wąskotorowych
 • których linie kolejowe są funkcjonalnie oddzielone od reszty systemu kolei i są:
  • przeznaczone do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych
  • wpisane do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów,
 • eksploatowanych w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych
  i okolicznościowych,
 • stanowiących infrastrukturę prywatną
 • posiadających status bocznicy kolejowej

2. Kto jest zobowiązany do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa?

Do posiadania świadectwa bezpieczeństwa zobowiązane są następujące podmioty:

- zarządca infrastruktury, który eksploatuje zarządzaną przez siebie infrastrukturę, obejmującą powyższe drogi kolejowe,

- przewoźnik kolejowy, jako przedsiębiorca, który wykonuje przewozy kolejowe po wyżej wymienionych drogach kolejowych, 

- użytkownik bocznicy kolejowej, jako podmiot zarządzający infrastrukturą, która ma status bocznicy kolejowej,

- użytkownik metra, jako przedsiębiorca zarządzający infrastrukturą i wykonujący przewozy w metrze.

3. W jaki sposób można uzyskać świadectwo bezpieczeństwa?

Podmiot zobowiązany do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa składa wniosek do Prezesa UTK. Pomocne będzie skorzystanie z formularza wniosku, który znajdziesz na stronie Urzędu. Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet załączników wymienionych w art. 19 ust 1-3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.). Przedkładane dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione w KRS do reprezentacji podmiotu na zewnątrz, a kopie dokumentów powinny być potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, a więc zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.). W przypadku podpisywania dokumentów przez pełnomocnika, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem opłaty skarbowej lub jego odpis poświadczony jw.

Kliknij tutaj aby przejść do formularza i wymaganych załączników. 

4. Jakie warunki powinien spełniać przedkładany regulamin pracy bocznicy kolejowej?

Regulamin pracy bocznicy kolejowej powinien być opracowany zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika (Dz. Urz. MI Nr 3, poz. 8). Ponadto musi on być uzgodniony przez zarządcę infrastruktury kolejowej, z którą bocznica kolejowa jest połączona.

5. Jakie opłaty pobierane są z tytułu wydania, przedłużenia lub zmiany świadectwa bezpieczeństwa?

Opłaty za wydanie, przedłużenie lub zmianę świadectwa bezpieczeństwa naliczane są zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1127). Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłacenia przy składaniu wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa - 100 % minimalnej stawki wysokości opłaty, a pozostałą część opłaty przy wydawaniu świadectwa.

6. Na jaki czas wydawane jest świadectwo bezpieczeństwa?

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1548) w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa, świadectwo bezpieczeństwa wydaje się na okres 5 lat i przedłuża co 5 lat na wniosek podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia.

7. Kiedy należy przedłużyć świadectwo bezpieczeństwa?

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1548) w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa, wniosek o przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa należy złożyć w terminie 3 miesięcy przed upływem okresu ważności tych dokumentów.

8. Gdzie należy wnieść opłatę za wydanie świadectwa bezpieczeństwa?

Opłatę należy wnieść na konto bankowe:

Urząd Transportu Kolejowego

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000

9. Jakie mogą być konsekwencje prowadzenia działalności bez posiadania ważnego świadectwa bezpieczeństwa?

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, karze pieniężnej podlega zarządca infrastruktury, przewoźnik kolejowy, użytkownik bocznicy kolejowej oraz przedsiębiorca wykonujący przewozy w metrze, który prowadzi działalność bez wymaganego świadectwa bezpieczeństwa. Za naruszanie ww. przepisu Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakłada w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości do 2 % rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym z zastrzeżeniem art. 66 ust. 2a i 2d ustawy o transporcie kolejowym.

do góry