Nawigacja

Oferty

Urząd Transportu Kolejowego poszukuje ekspertów z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego (Warszawa)

 

Jeśli chcesz wykonywać zadania z zakresu:

 • kontroli podmiotów rynku kolejowego odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych i pasażerskich eksploatowanych na sieci kolejowej w Unii Europejskiej w zakresie spełnienia warunków oraz wymagań zawartych w systemach zarządzania utrzymaniem (MMS);
 • kontroli podmiotów rynku kolejowego w zakresie dotyczącym wyrobów stosowanych w kolejnictwie w tym podsystemów i składników interoperacyjności, warunków i wymagań zawartych w autoryzacjach i certyfikatach bezpieczeństwa, funkcjonowania jednostek notyfikowanych;
 • kontroli zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych oraz użytkowników bocznic kolejowych w zakresie: bezpieczeństwa ruchu kolejowego, stanu technicznego i utrzymania oraz eksploatacji infrastruktury kolejowej i bocznic, stanu technicznego i utrzymania pojazdów kolejowych, kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych;
 • przeprowadzania czynności związanych z uzgodnieniami projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz uzgodnieniami projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy;
 • kontroli dotyczących wniosków zapobiegawczych wynikających z badań okoliczności i przyczyn zdarzeń kolejowych;
 • rozpoznawania obszarów stanowiących istotne ryzyko dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub bezpieczeństwa przewozu osób lub rzeczy;
 • kontroli tematycznych zlecanych przez Prezesa UTK w sprawach aktualnie występujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego;

Jeśli transport kolejowy to twoja pasja i posiadasz:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w transporcie kolejowym
 • znajomość zasadniczych krajowych aktów prawnych związanych z transportem kolejowym

oraz

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa transportu kolejowego
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • umiejętności analityczne
 • obowiązkowość
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Aby do nas dołączyć prześlij swoją aplikację na adres:

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Możesz również złożyć ją osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, budynek Gamma, XII piętro, w godzinach 815-1615 lub wysłac na adres email rekrutacja@utk.gov.pl.

Na kopercie lub w tytule maila zamieść informację, że jest to oferta pracy na stanowisku eksperta i podaj nazwę oferty.

Do swojej aplikacji dołącz:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • podpisane własnoręcznie CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających Twoje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
 • podpisaną własnoręcznie zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Do aplikacji możesz dołączyć również:

 • referencje,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
do góry