Nawigacja

Rekrutacja

Informacja dla kandydatów na stanowiska poza służbą cywilną

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Urząd Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (dalej „my”, „UTK”) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes UTK. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: utk@utk.gov.pl
 • telefonicznie: 22 749 14 00
 • za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP
 
 

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa „Dane osobowe”
 • przez e-mail: iod@utk.gov.pl
 • telefonicznie: 22 749 14 00
 • za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP
 

Zbierane dane

Kandydat

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Data urodzenia
 • Doświadczenie zawodowe
 • Informacje o wykształceniu

Inne dane jeżeli będą zawarte w Twoim CV np. wizerunek.

 

Cele przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

 

Podstawy prawne przetwarzania

 • zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • art. 221 Kodeksu pracy
 

Okres przechowywania danych

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 

Odbiorcy danych

Wydział Zasobów Ludzkich Urzędu Transportu Kolejowego oraz Komisja Rekrutacyjna powołana do przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko

 

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce od jej wyrażenia do jej cofnięcia;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1, 2 i 3 powyżej) 

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (pozostałe Krajowe Organy Nadzoru wskazane są na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_pl#thegeneraldataprotectionregulationgdpr )

 

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji o Tobie.

 

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane poza EOG.

 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu www.utk.gov.pl/rodo 

 

 

Oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134 (02-305), moich danych osobowych zawartych w CV oraz w pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
do góry