Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienia SKPL Cargo o planowanych nowych krajowych usługach pasażerskich na trasach krajowych

10.07.2023

2 i 23 czerwca 2023 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęły łącznie cztery wnioski SKPL Cargo sp. z o.o.[1] w sprawie uruchomienia pasażerskich połączeń komercyjnych na trasach krajowych:

1.   Gryfów Śląski – Świeradów-Zdrój – Gryfów Śląski,

2.   Jelenia Góra – Karpacz – Jelenia Góra,

3.   Kobierzyce – Piława Górna – Kobierzyce,

4.   Świdnica Miasto – Głuszyca – Świdnica Miasto.

Przekazane przez Przewoźnika wnioski wymagały uzupełnienia braków o charakterze merytorycznym oraz formalnym.

Odpowiednio 29 czerwca 2023 r. i 6 lipca 2023 r. Przewoźnik uzupełnił braki we wszystkich ww. sprawach, a tym samym spełnił wymogi prawne niezbędne do opublikowania wersji jawnych powiadomień w sprawie uruchomienia nowych połączeń.

Przewoźnik zadeklarował chęć realizowania nowych usług przewozu osób w ww. relacjach codziennie, w terminie od 15 grudnia 2024 r. do 14 grudnia 2029 r., tj. w rocznych rozkładach jazdy pociągów: 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 oraz 2028/2029.

Jednocześnie należy wskazać, że część linii kolejowych, które SKPL Cargo wskazała we wnioskach jest nieczynna i niedopuszczona do ruchu kolejowego przez odpowiedniego zarządcę infrastruktury. Wobec powyższego wymaga podkreślenia, że decyzja w sprawie przyznania otwartego dostępu albo ograniczonego dostępu dotyczyć może jedynie linii kolejowych, które zostały wybudowane oraz oddane do użytku w dacie zaplanowanego kursowania nowej usługi przewozów pasażerskich. Decyzja dotycząca otwartego dostępu może zostać wydana przez organ regulacyjny wyłącznie na okres, który pokrywa się z okresem udostępnienia aplikantom linii kolejowych do eksploatacji przez odpowiedniego zarządcę infrastruktury, co jest zgodne z art. 29c ust. 7 pkt 2-4 ustawy o transporcie kolejowym 2.

Szczegóły dotyczące usług Przewoźnika zostały ujęte w jawnych wersjach powiadomienia SKPL Cargo, dostępnych w załącznikach poniżej.

W związku z otrzymaniem od SKPL Cargo powiadomień o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795 3.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

  1. każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE 4;
  2. każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;
  3. każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 602, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 2018/1795, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował treść powiadomienia w sprawie dotyczącej otwartego dostępu (przyznanie otwartego dostępu) na swojej stronie internetowej.

Termin na wniesienie wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia.

Wszystkie informacje w związku z otrzymanymi powiadomieniami SKPL, w tym ewentualnie wnioski o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, należy przesyłać do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

[1] SKPL Cargo sp. z o.o. z siedzibą w Zbiersku Cukrowni (zwane dalej: „SKPL Cargo” lub „Przewoźnikiem”).

[2] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 602, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o transporcie kolejowym”.

[3] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294 z 21 listopada 2018 r. str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795”.

[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343 z 14 grudnia 2012 r. str. 32).

 

 

do góry