Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienia PKP Intercity S.A. z 10 czerwca 2022 r. o planowanych nowych krajowych usługach pasażerskich

26.07.2022

10 czerwca 2022 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęło czternaście wniosków „PKP Intercity” S.A.[1] w sprawie uruchomienia pasażerskich połączeń komercyjnych na trasach krajowych:

1.   Kołobrzeg – Przemyśl Główny – Kołobrzeg,

2.   Gdynia Główna – Zakopane – Gdynia Główna,

3.   Warszawa Wschodnia – Nowy Sącz – Warszawa Wschodnia,

4.   Kołobrzeg – Bielsko-Biała Główna – Kołobrzeg,

5.   Gdynia Główna – Gliwice – Gdynia Główna,

6.   Warszawa Wschodnia – Wisła Głębce – Warszawa Wschodnia,

7.   Hel – Warszawa Zachodnia – Hel,

8.   Ustka – Warszawa Zachodnia – Ustka,

9.   Łeba – Warszawa Zachodnia – Łeba,

10. Warszawa Wschodnia – Świnoujście – Warszawa Wschodnia,

11. Warszawa Wschodnia – Kunowice (gr.) – Warszawa Wschodnia (w ramach wykonywanego połączenia na trasie międzynarodowej Warszawa Wschodnia – Berlin Hbf – Warszawa Wschodnia),

12. Warszawa Wschodnia – Zielona Góra Główna – Warszawa Wschodnia,

13. Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wschodnia,

14. Warszawa Wschodnia – Jelenia Góra – Warszawa Wschodnia.

Przekazane przez Przewoźnika wnioski wymagały uzupełnienia braków o charakterze merytorycznym oraz formalnym.

Pismem z 30 czerwca 2022 r., 13 lipca 2022 r., 21 lipca 2022 r. oraz 22 lipca 2022 r. Przewoźnik uzupełnił braki, a tym samym spełnił wymogi prawne niezbędne do opublikowania wersji jawnych powiadomień w sprawie uruchomienia nowych połączeń.

Przewoźnik zadeklarował chęć realizowania nowych usług przewozu osób w terminie od 10 grudnia 2023 r. do 9 grudnia 2028 r., tj. w rocznych rozkładach jazdy pociągów: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 oraz 2027/2028, codziennie lub sezonowo – w zależności od wnioskowanej trasy.

W związku z otrzymaniem od PKP Intercity powiadomień o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[2].

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

  1. każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[3];
  2. każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE;
  3. każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 2018/1795, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował treść powiadomienia w sprawie dotyczącej otwartego dostępu (przyznanie otwartego dostępu) na swojej stronie internetowej.

Termin na wniesienie wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia.

Wszystkie informacje w związku z otrzymanymi powiadomieniami PKP Intercity, w tym ewentualnie wnioski o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, należy przesyłać do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

[1] „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej: „PKP Intercity” lub „Przewoźnikiem”).

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294 z 21 listopada 2018 r. str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795”.

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343 z 14 grudnia 2012 r. str. 32).

 

Pliki do pobrania

do góry