Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienie Kolei Dolnośląskich S.A. o planowanych nowych krajowych usługach pasażerskich na trasie Wrocław Główny – Węgliniec (Bielawa Dolna – granica państwa) – Wrocław Główny, w ramach połączenia międzynarodowego Wrocław Główny – Berlin Lichtenberg – Wrocław Główny

29.08.2022

4 lipca 2022 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek Kolei Dolnośląskich S.A.[1] w sprawie uruchomienia pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Wrocław Główny – Węgliniec (Bielawa Dolna – granica państwa) – Wrocław Główny, w ramach połączenia międzynarodowego Wrocław Główny – Berlin Lichtenberg – Wrocław Główny.

Przewoźnik był wzywany do uzupełnienia braków o charakterze merytorycznym oraz formalnym w celu umożliwienia organowi regulacyjnemu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Ostatecznie 17 sierpnia 2022 r. Przewoźnik uzupełnił braki oraz zaktualizował powyższy wniosek, a tym samym spełnił wymogi prawne niezbędne do opublikowania wersji jawnej powiadomienia w sprawie uruchomienia nowego połączenia.

Przewoźnik zadeklarował chęć wykonywania nowej usługi przewozu osób w terminie od 11 grudnia 2022 r. do 11 grudnia 2027 r. Koleje Dolnośląskie planują realizować powyższe połączenie na odcinku krajowym:

  • w relacji Wrocław Główny – Węgliniec (Bielawa Dolna – granica państwa): jeden kurs na dobę w piątki i niedziele;
  • w relacji Węgliniec (Bielawa Dolna – granica państwa) – Wrocław Główny: jeden kurs na dobę w piątki i soboty.

Szczegóły dotyczące usługi Przewoźnika zostały ujęte w jawnej wersji powiadomienia Kolei Dolnośląskich, dostępnej w załączniku poniżej.

W związku z otrzymaniem od Kolei Dolnośląskich powiadomienia o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[2].

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

  1. każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[3];
  2. każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE; 
  3. każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 2018/1795, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował treść powiadomienia w sprawie dotyczącej otwartego dostępu (przyznanie otwartego dostępu) na swojej stronie internetowej.

Termin na wniesienie wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia.

Wszystkie informacje w związku z otrzymanym powiadomieniem Kolei Dolnośląskich, w tym ewentualnie wnioski o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, należy przesyłać do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

Planowany rozkład jazdy z uwzględnieniem wszystkich stacji zatrzymania planowanej usługi, godzin przyjazdów i odjazdów z danej stacji wraz ze wskazaniem odległości między tymi stacjami:

Wrocław Główny – Berlin Lichtenberg:

Stacja

km

odległość

W

Y

Przyj.

Odj.

Przyj.

Odj.

Wrocław Główny

0

0

-

19:30

-

17:30

Legnica

65

65

20:11

20:13

18:11

18:13

Chojnów

18

83

20:25

20:26

18:25

18:26

Bolesławiec

27

110

20:41

20:42

18:41

18:42

Węgliniec

25

135

20:58

21:00

18:58

19:00

Horka (postój techn.)

-

-

21:17

21:17

19:17

19:17

Cottbus

95

230

22:26

22:27

20:26

20:27

Ostkreuz Nord

117

347

23:51

23:52

21:51

21:52

Berlin Lichtenberg

2

349

23:57

-

21:57

-

 

Berlin Lichtenberg – Wrocław Główny:

Stacja

km

Odległość

X

W

Przyj.

Odj.

Przyj.

Odj.

Berlin Lichtenberg

0

0

-

07:43

-

14:43

Ostkreuz Nord

2

2

07:47

07:48

14:47

14:48

Cottbus

117

119

09:32

09:33

16:32

16:33

Horka (postój techn.)

-

-

10:36

10:36

17:36

17:36

Węgliniec

95

214

10:50

10:52

17:50

17:52

Bolesławiec

25

239

11:08

11:09

18:08

18:09

Chojnów

27

266

11:24

11:25

18:24

18:25

Legnica

18

284

11:37

11:39

18:37

18:39

Wrocław Główny

65

349

12:20

-

19:20

-

 

Terminy kursowania:

W - kursuje w piątki oraz 06.04.2023, 28.03.2024, 17.04.2025, 02.10.2025, 22.12.2025, 02.04.2026, 23.12.2026, 31.12.2026, 25.03.2027 oprócz 07.04.2023, 19.05.2023, 29.03.2024, 10.05.2024, 04.10.2024, 18.04.2025, 30.05.2025, 03.10.2025, 26.12.2025, 03.04.2026, 15.05.2026, 25.12.2026, 01.01.2027, 26.03.2027, 30.04.2027, 07.05.2027

X - kursuje w soboty oraz 08.03.2023, 18.05.2023, 03.10.2023, 09.05.2024, 03.10.2024, 29.05.2025, 14.05.2026, 06.05.2027 oprócz 23.12.2023, 08.03.2025, 26.12.2026

Y - kursuje w niedziele oraz 26.12.2022, 08.03.2023, 10.04.2023, 01.05.2023, 18.05.2023, 29.05.2023, 03.10.2023, 01.01.2024, 01.04.2024, 09.05.2024, 20.05.2024, 03.10.2024, 21.04.2025, 29.05.2025, 09.06.2025, 06.04.2026, 14.05.2026, 25.05.2026, 08.03.2027, 29.03.2027, 06.05.2027, 17.05.2027 oprócz 25.12.2022, 09.04.2023, 30.04.2023, 28.05.2023, 24.12.2023, 31.03.2024, 19.05.2024, 20.04.2025, 08.06.2025, 05.04.2026, 24.05.2026, 07.03.2027, 28.03.2027, 16.05.2027.

 

[1] Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, zwane dalej: „Kolejami Dolnośląskimi” lub „Przewoźnikiem”

[2] rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294, z 21 listopada 2018 r., str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795”

[3] dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343 z 14 grudnia 2012 r., str. 32)

do góry