Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienie RegioJet a.s. z 4 września 2023 r. o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich na trasie Przemyśl Główny – Hannover Hbf. – Przemyśl Główny

13.09.2023

4 września 2023 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek RegioJet a.s.[1] w sprawie uruchomienia pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Przemyśl Główny – Hannover Hbf. – Przemyśl Główny.

Przewoźnik zadeklarował chęć realizowania nowych usług przewozu osób w ww. relacji w terminie od 10 grudnia 2023 r. do 9 grudnia 2028 r., tj. w rocznych rozkładach jazdy pociągów: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 oraz 2027/2028.

RegioJet planuje wykonywać połączenia codziennie, przez cały okres wskazanych powyżej rocznych rozkładów jazdy pociągów, w wymiarze 1 pary pociągów.

Szczegóły dotyczące usług Przewoźnika zostały ujęte w jawnej wersji powiadomienia, dostępnej w załączniku poniżej.

Zgodnie z wnioskiem RegioJet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pociąg dostępny będzie wyłącznie w ruchu międzynarodowym. Dotyczy to stacji Przemyśl Główny. W rezultacie nowa usługa RegioJet będzie niedostępna w komunikacji krajowej.

W związku z otrzymaniem od RegioJet powiadomienia o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[2].

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

  1. każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[3];
  2. każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE; 
  3. każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 r. poz. 1786) oraz rozporządzenia 2018/1795, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował treść powiadomienia w sprawie dotyczącej otwartego dostępu (przyznanie otwartego dostępu) na swojej stronie internetowej.

Termin na wniesienie wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia.

Wszystkie informacje w związku z otrzymanym powiadomieniem RegioJet, w tym ewentualnie wnioski o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, należy przesyłać do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

 

Pociąg niedostępny w relacjach krajowych.

km ∑

|km|

stacja

przyjazd

odjazd

 

 

Przemyśl Główny

 

22:00

746

746

Frankfurt (Oder)

06:45

06:50

833

87

Berlin Gesundbrunnen

07:50

07:55

1086

253

Hannover Hbf.

10:15

 

 

Pociąg niedostępny w relacjach krajowych.

km ∑

|km|

stacja

przyjazd

odjazd

 

 

Hannover Hbf.

 

20:00

253

253

Berlin Gesundbrunnen

22:20

22:25

340

87

Frankfurt (Oder)

23:25

23:30

1086

746

Przemyśl Główny

08:15

 

 

[1] RegioJet a.s. z siedzibą w Brnie (Republika Czeska) (zwana dalej: „RegioJet” lub „Przewoźnik”).

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294 z 21 listopada 2018 r. str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795”.

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343
z 14 grudnia 2012 r. str. 32).

 

 

do góry