Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienie Leo Express s.r.o. o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich na trasie Praha hl.n. – Kraków Główny – Praha hl.n.

28.04.2022

8 marca 2022 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek Leo Express s.r.o.[1] w sprawie uruchomienia pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Praha hl.n. – Kraków Główny – Praha hl.n.

Przekazany przez Przewoźnika wniosek wymagał uzupełnienia m.in. w zakresie:

  • skorygowania informacji dotyczących wykazu linii kolejowych, którymi przebiegać będą nowe kolejowe przewozy pasażerskie;
  • skorygowania projektów planowanego rozkładu jazdy nowych kolejowych przewozów pasażerskich w zakresie braku opisów dla oznaczeń naniesionych na projektowany rozkład jazdy;
  • uzupełnienia braków o charakterze formalnym.

14 kwietnia 2022 r., 19 kwietnia 2022 r. oraz 22 kwietnia 2022 r. Przewoźnik uzupełnił braki, a tym samym spełnił wymogi prawne niezbędne do opublikowania wersji jawnej powiadomienia w sprawie uruchomienia nowego połączenia.

Przewoźnik zadeklarował chęć realizowania nowej usługi przewozu osób codziennie, w wymiarze 1 pary pociągów, w terminie od 11 grudnia 2022 r. do 11 grudnia 2027 r.

W związku z otrzymaniem od Leo Express powiadomienia o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[2].

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

  1. każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[3];
  2. każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE; 
  3. każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 2018/1795, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował treść powiadomienia w sprawie dotyczącej otwartego dostępu (przyznanie otwartego dostępu) na swojej stronie internetowej.

Termin na wniesienie wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia.

Wszystkie informacje w związku z otrzymanym powiadomieniem Leo Express, w tym ewentualnie wnioski o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, należy przesyłać do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

[1] Leo Express s.r.o. z siedzibą w Pradze (zwane dalej: „Leo Express” lub „Przewoźnikiem”).

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294 z 21 listopada 2018 r., str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795”.

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343 z 14 grudnia 2012 r., str. 32).

do góry