Nawigacja

Powiadomienia

Powiadomienie RegioJet a. s. o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich na trasie Przemyśl Główny – Medyka (granica państwa) – Mościska II (Мостиська ІІ) – Medyka (granica państwa) – Przemyśl Główny.

04.04.2022

25 marca 2022 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynął wniosek RegioJet a.s.[1] w sprawie uruchomienia pasażerskiego połączenia komercyjnego na trasie Przemyśl Główny – Medyka (granica państwa) – Mościska II (Мостиська ІІ) – Medyka (granica państwa) – Przemyśl Główny.

Przewoźnik zadeklarował chęć realizowania nowej usługi przewozu osób w terminie od 12 czerwca 2022 r. do 12 grudnia 2026 r., przy czym nowa usługa ma być wykonywana codziennie w wymiarze 1 pary pociągów. RegioJet planuje wykonywać przewozy przy wykorzystaniu infrastruktury normalnotorowej.

Zgodnie z wnioskiem RegioJet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pociąg dostępny będzie wyłącznie w ruchu międzynarodowym. Tym samym dopuszczalne będzie odbywanie przejazdów przez podróżnych wyłącznie pomiędzy stacją początkową oraz końcową danej relacji. W złożonym wniosku Przewoźnik oznaczył postój w Medyce (przeznaczony do realizacji czynności w związku z przekraczaniem granicy polsko-ukraińskiej) jako niedostępny w komunikacji krajowej. W rezultacie nowa usługa RegioJet będzie niedostępna w komunikacji krajowej.

W związku z otrzymaniem od RegioJet powiadomienia o proponowanych nowych kolejowych przewozach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 2018/1795[2].

Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2018/1795 organ regulacyjny publikuje na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia składany przez wnioskodawcę i bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wypełnionego formularza powiadomienia, powiadamia następujące podmioty:

  1. każdy właściwy organ, który zawarł umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na tej trasie lub trasie alternatywnej w rozumieniu dyrektywy 2012/34/UE[3];
  2. każdy inny zainteresowany właściwy organ mający prawo ograniczenia dostępu na mocy art. 11 dyrektywy 2012/34/UE; 
  3. każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące przewozy w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na trasie nowych kolejowych przewozów pasażerskich lub na trasie alternatywnej.

W związku z przedstawieniem przez Przewoźnika wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 1984) oraz rozporządzenia 2018/1795, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował treść powiadomienia w sprawie dotyczącej otwartego dostępu (przyznanie otwartego dostępu) na swojej stronie internetowej.

Termin na wniesienie wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna swój bieg, w każdym przypadku indywidualnie, od momentu doręczenia podmiotom uprawnionym jawnej wersji powiadomienia.

Wszystkie informacje w związku z otrzymanym powiadomieniem RegioJet, w tym ewentualnie wnioski o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, należy przesyłać do organu regulacyjnego w formie elektronicznej.

[1] RegioJet a. s. z siedzibą w Brnie, (zwane dalej: „RegioJet” lub „Przewoźnikiem”).

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294, z 21 listopada 2018 r., str. 5), zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1795”.

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE. L Nr 343 z 14 grudnia 2012 r., str. 32).

 

do góry