Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Postępowania w sprawie projektów stawek jednostkowych opłaty podstawowej oraz opłat dodatkowych na rozkład jazdy pociągów 2016/2017

23.03.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje, że na podstawie art. 33 ust. 7 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z  2015 r., poz. 1297, z późn. zm.)  oraz § 7 ust 24 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 788)  zarządcy przedkładają, w terminie 9 miesięcy przed dniem wejścia w życie rocznego rozkładu jazdy, do zatwierdzenia Prezesowi UTK projekty stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury i za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów oraz opłat dodatkowych wraz z kalkulacja ich wysokości.

Jednocześnie (na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz § 7 ust 23 rozporządzenia z 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej),  każdy z zarządców jest obowiązany, nie później niż 9 miesięcy przed dniem wejścia w życie rocznego rozkładu jazdy, opublikować na swojej stronie internetowej:

  • projekty stawek jednostkowych wraz z wynikami badania rynku, o którym mowa w § 7 ust. 11 ww. rozporządzenia,
  • projekt opłat za dostęp do urządzeń związanych z obsługa pociągów,
  • projekt opłat dodatkowych,
  • wykaz udostępnianych linii kolejowych z przyporządkowaniem im kategorii linii.

W związku ze złożonymi wnioskami zarządców na rozkład jazdy pociągów 2016/2017, Prezes UTK prowadzi postępowania administracyjne w wyniku których zatwierdza przedłożone stawki lub odmawia zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności z zasadami, o których mowa w art. 33 ust. 2-6, ary 34 oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ustawy o transporcie kolejowym.

Decyzje wydawane w zakończonych postępowaniach administracyjnych publikowane są na stronie UTK: http://www.utk.gov.pl/pl/oplaty-za-dostep-do-in/zatwierdzanie-stawek-o/656,Zatwierdzanie-stawek-oplat-za-dostep-do-infrastruktury-kolejowej.html

Po wstępnej analizie wniosków zarządców na rozkład jazdy pociągów 2016/2017 można stwierdzić, że przedłożone do zatwierdzenia stawki jednostkowe opłaty podstawowej utrzymują się na podobnym poziomie jak na rozkład jazdy pociągów 2015/2016, a w niektórych przypadkach są mniejsze.

Prezes UTK informuje, że zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 z późn. zm.), organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Jednocześnie Prezes UTK zwraca się do zainteresowanych stron o przesyłanie w terminie do 15 kwietnia 2016 r., na adres Urzędu Transportu Kolejowego, uwag i opinii do zamieszczonych przez zarządców na stronach  internetowych projektów stawek jednostkowych.

do góry