Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kary za brak oświadczeń maszynisty o pracy na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy kolejowego

27.01.2016

Po przeprowadzeniu działań nadzorczych i postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na przedsiębiorcę UNIKOL – Railway Workshop SC karę pieniężną za nieprzekazanie w ustawowym terminie oświadczeń maszynisty o świadczeniu pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy kolejowego.

Prezes UTK przypomina o obowiązku spoczywającym na maszynistach i podmiotach zatrudniających:

  • zgodnie z art. 22ca ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym maszynista jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania przewoźnika kolejowego lub zarządcy, na rzecz których świadczy pracę lub usługi, w drodze pisemnego oświadczenia o świadczeniu pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorcy,
  • zgodnie z art. 22ca ust. 4, jeżeli zostało złożone oświadczenie, o którym mowa powyżej, przedsiębiorca przekazuje je Prezesowi UTK nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania,
  • zgodnie z art. 65 ust. 1a, maszynista uchylający się od złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 22ca ust. 1, lub zawierający w oświadczeniu informacje niezgodne ze stanem faktycznym podlega karze grzywny,
  • zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 pkt 3a karze pieniężnej podlegają przedsiębiorcy, którzy nie przekazali Prezesowi UTK ww. oświadczeń w terminie,
  • zgodnie z art. 66 ust. 2 za naruszenie przez przedsiębiorcę ww. przepisów Prezes UTK nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2% rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Kara pieniężna nakładana przez Prezesa UTK ma charakter obligatoryjny. 

Fakt, że maszyniści przekraczają normy czasu pracy może zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Dlatego urząd wymaga od maszynistów, by przestrzegali norm czasu pracy i wypoczynku — dotyczy to w równej mierze maszynistów zatrudnionych u jednego, jak i u kilku pracodawców. 

Istotne jest również, by przewoźnicy byli świadomi ustawowych obowiązków związanych z zatrudnieniem maszynistów.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry