Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ograniczenia eksploatacyjne na bocznicy kolejowej w pobliżu Trzebini

30.11.2015

W wyniku kontroli bocznicy kolejowej znajdującej się w pobliżu Trzebini, użytkowanej przez ,,KONSMECH” PPH Krzysztof Wrocławski, Prezes UTK stwierdził liczne nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Użytkownik bocznicy został zobowiązany do wskazania oraz natychmiastowego wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych.

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

  • użytkowaniu bocznicy kolejowej bez ważnego dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa,
  • niewykonywaniu zaleceń zawartych w protokole okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
  • dopuszczeniu pracowników do pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego bez dokumentacji potwierdzającej zdolność fizyczną i psychiczną tych pracowników,
  • eksploatowaniu pojazdu kolejowego bez zatwierdzonej przez Prezesa UTK dokumentacji systemu utrzymania,
  • braku dokumentów związanych z właściwym utrzymaniem pojazdu kolejowego,
  • eksploatowaniu pojazdu kolejowego bez świadectwa sprawności technicznej.

Decyzja Prezesa UTK podlega natychmiastowej wykonalności. W przypadku jej niewykonania Prezes UTK na podstawie art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nałoży karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

do góry