Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole przejazdów kolejowo-drogowych na linii Katowice-Zwardoń

03.11.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę stanu technicznego, utrzymania i bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych „D” (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) na linii kolejowej nr 139 Katowice - Zwardoń. Przejazdy zarządzane są przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.

Stwierdzono m. in.:

 • zanieczyszczone żłobki na całej długości pomostów,
 • niekompletne lub niewłaściwe oznakowanie poziome i pionowe,
 • ograniczający widoczność n atrasie kolejowej plac postojowy dla samochodów,
 • brak słupków prowadzących (pachołków) na dojazdach do przejazdów,
 • zły stan nawierzchni,
 • brak obliczenia iloczynu ruchu,
 • niezgodność danych zawartych w metrykach przejazdów ze stanem faktycznym,
 • usytuowanie drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru,
 • eksploatowanie toru kolejowego ze zdegradowaną podsypką.

Nieprawidłowości te naruszają przepisy:

 • ustawy o transporcie kolejowym;
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie;
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • wewnętrznych przepisów zarządcy, w tym procedur i procesów określonych systemem zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości, sprawdzenie i analizę ewentualnego ich występowania w innych lokalizacjach.  

Urząd ma na celu:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do września 2015 r. - 377.

 • Skorodowane znaki oraz tabliczka informująca o wysokości zawieszenia sieci trakcyjnej
 • Miejsce postojowe ograniczające widoczność
 • Nieprawidłowo utrzymana nawierzchnia
 • Skorodowany wskaźnik oraz drzewa i krzewy zbyt blisko toru
 • Eksploatowanie toru z podsypką o dużym stopniu degradacji
 • Nieprawidłowe utrzymanie podtorza
do góry