Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spółka ZUE SA wezwana do usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS

28.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził, że przewoźnik kolejowy ZUE SA niewłaściwie stosował system zarządzania bezpieczeństwem (Safety Management Systems - SMS) w transporcie kolejowym.

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

 • braku właściwego nadzoru nad poziomem ryzyka związanym z działalnością kolejową,
 • braku szczegółowego określenia zakresów odpowiedzialności w procedurze zarządzanie ryzykiem,
 • niezapewnieniu odpowiedniego taboru do realizacji zamierzonego celu,
 • braku informacji o awariach wynikających z codziennej eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • niedokumentowaniu wszystkich wymaganych pomiarów diagnostycznych pojazdów trakcyjnych,
 • nieprzestrzeganiu terminów przeglądów technicznych pojazdów kolejowych.
 • braku właściwego nadzoru nad kwalifikacjami pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio oraz pośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, w tym nadzoru nad posiadaniem przez nich ważnych badań lekarskich;
 • braku właściwego nadzoru nad dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje oraz uprawnienia pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych,
 • niezgłaszaniu zdarzeń kolejowych właściwym organom krajowym.

Nieprawidłowości naruszały przepisy:

 • rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 z 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa,
 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • procedur SMS oraz instrukcji wewnętrznych.

Prezes UTK:

 • nakazał natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości,
 • analizę możliwości występowania nieprawidłowości w innych obszarach i procesach SMS oraz w przypadku ich stwierdzenia natychmiastowe usunięcie.

Celem działań Urzędu jest:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w zakresie obowiązku i konieczności wprowadzenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.
do góry