Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Pawłowice na linii nr 159 Żory – Pawłowice

28.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę stanu technicznego, utrzymania i bezpieczeństwa na przejeździe kategorii „B” (z samoczynną sygnalizacją przejazdową z półrogatkami). Przejazd znajduje się w miejscowości Pawłowice na linii kolejowej nr 159 Żory - Pawłowice i jest zarządzany przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.

Stwierdzono m. in.:

 • niekompletne oznakowanie przejazdu, 
 • zanieczyszczoną podsypkę toru, 
 • niezgodność danych zawartych w metryce przejazdu ze stanem faktycznym,
 • usytuowanie drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego.

Nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy o transporcie kolejowym;
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie;
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
 • wewnętrzne zarządcy, w tym procesy określone systemem zarządzania bezpieczeństwem.

Prezes UTK nakazał zarządcy:

 • usunięcie nieprawidłowości, sprawdzenie i analizę ewentualnego ich występowania w innych lokalizacjach;
 • analizę dokumentacji związanej z utrzymaniem przejazdów kolejowych, szczególnie pod względem jej kompletności, aktualności oraz zgodności ze stanem faktycznym.

Urząd ma na celu:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK;
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach;
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do sierpnia 2015 r. 324.

Usytuowanie drzew i krzewów ograniczających widoczność i zanieczyszczona podsypka toru.

do góry