Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na przejazdach kolejowo-drogowych na liniach kolejowych Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk oraz Dorohusk – Zawadówka Naftobaza

23.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę stanu technicznego, utrzymania i bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii „D” (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej), znajdujących się na liniach kolejowych nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk oraz nr 63 Dorohusk – Zawadówka Naftobaza. Stwierdził, że zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe naruszył przepisy i nakazał usunięcie nieprawidłowości, a także sprawdzenie czy nie występują one w innych lokalizacjach.

Nieprawidłowości polegały m.in. na:

 • nieaktualnych danych w metrykach przejazdów dotyczących iloczynów ruchu,
 • nieprawidłowym oznakowaniu przejazdów,
 • złych warunkach widoczności na przejazdach.

Naruszono przepisy:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • wewnętrzne zarządcy - utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
 • systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) zarządcy.

Celem działań urzędu jest:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do sierpnia 2015 r. 324.

 • Fot. 1 Złe warunki widoczności
 • fot. 2 Nieprawidłowe oznakowanie
do góry