Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządca infrastruktury PKP PLK zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości na przejeździe kolejowym kategorii D na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy

02.10.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadził kontrolę utrzymania, prawidłowej klasyfikacji oraz stanu technicznego przejazdu kolejowego kategorii „D” (bez rogatek i półrogatek oraz bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) w pobliżu Suchedniowa na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy.

W wyniku podjętych działań Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na:  

 • nieutrzymywaniu przejazdu w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, co spowodowało degradację nawierzchni,
 • nieprzepisowym pochyleniu nawierzchni,
 • niewykonaniu skosów najazdowych na zewnętrznych płytach żelbetowych,
 • niezachowaniu odpowiednich warunków widoczności.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • regulacji wewnętrznych zarządcy, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • nakazał analizę występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo – drogowych,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r. skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do sierpnia 2015 r. 324.

 • Degradacja nawierzchni przejazdu
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry