Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla producentów i posiadaczy pojazdów kolejowych

18.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego ponownie przypomina, iż termin na rozpatrywanie spraw w przypadku wniosków o wydanie decyzji w zakresie świadectwa dopuszczenia pojazdów kolejowych do eksploatacji wynosi 2 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

Należy mieć to na względzie w szczególności w przypadku wniosków o wydanie świadectwa bezterminowego lub świadectwa terminowego, z uwagi na zbliżający się termin ważności dotychczasowego świadectwa terminowego.

Ponadto, zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminu określonego powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednocześnie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje, iż ze względu na braki formalne i merytoryczne w dokumentacji załączanej do wniosków o wydanie świadectwa, termin rozpatrywania przedmiotowych spraw może ulec wydłużeniu. Na wnioskodawcy zatem ciąży obowiązek złożenia wniosku w takim terminie i kształcie, aby możliwe było jego rozpatrzenie przed upływem ważności dotychczasowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Należy mieć na uwadze, że dokumentacja załączana do wniosku musi potwierdzać spełnienie przez pojazd kolejowych wszystkich mających do niego zastosowanie odpowiednich norm technicznych. Prezes UTK zwraca uwagę, że często dokumentacja składana wraz z wnioskiem objęta jest brakami formalnymi i merytorycznymi, co powoduje wydłużenie postępowania administracyjnego.

W wyniku podjętych w UTK działań usprawniających, wnioski w ww. zakresie są aktualnie rozpatrywane w krótszym czasie niż maksymalny termin ich realizacji określony przepisami prawa. Jednakże dotychczasowa praktyka wskazuje, że wnioskodawcy składają wnioski w dacie uniemożliwiającej zachowanie ww. terminu. Powodować to może zagrożenie wstrzymania eksploatacji pojazdów, co może przełożyć się na codzienną obsługę pasażerów kolei w wielu regionach kraju. Stąd Prezes UTK w celu zapewnienia ciągłości eksploatacji pojazdów kolejowych apeluje do wnioskodawców o odpowiednie wcześniejsze składanie wniosków o wydanie dokumentów uprawniających do eksploatacji pojazdu kolejowego.

 

do góry