Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał wstrzymanie ruchu kolejowego na bocznicach kolejowych CMC Putex

14.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w wyniku kontroli bocznic kolejowych użytkowanych przez spółkę CMC Putex oraz po przeprowadzeniu wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego nakazał wstrzymanie na nich ruchu kolejowego. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Kontrole dotyczyły bocznic kolejowych w Olsztynie, Bydgoszczy i Słupsku.

Naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę polegało m.in. na:

 • nieposiadaniu świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej,
 • niewykonywaniu obchodów torów i oględzin rozjazdów,
 • nieprowadzeniu dokumentacji technicznej bocznicy kolejowej,
 • niewykonaniu zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z przeprowadzonej kontroli okresowej,
 • niewykonaniu zabiegów konserwacyjnych i utrzymaniowych nawierzchni kolejowej,
 • wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej przez osobę nieposiadającą uprawnień do ich przeprowadzania.

Termin usunięcia naruszeń:

 • decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry