Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów i zły stan techniczny przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice

09.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podczas dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, przepisów w zakresie nadzoru nad stanem infrastruktury oraz jej utrzymaniem na linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice w województwie lubuskim.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało m.in. na:

 • eksploatowaniu przejazdów z uszkodzoną nawierzchnią drogową, prefabrykowanymi płytami żelbetowymi oraz z ubytkami asfaltu,
 • eksploatowaniu torów w obrębie przejazdów z uszkodzonym systemem odwadniającym,
 • braku analizy natężenia ruchu w latach 2003 – 2015, co uniemożliwia weryfikację kategorii przejazdów kolejowych i stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, adekwatnych do natężenia ruchu,
 • braku wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych z uwagi na niezachowanie przepisowych warunków widoczności na przejazdach,
 • braku prawidłowego oznakowania przejazdów.

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • wewnętrzne PKP PLK,
 • system zarządzania bezpieczeństwem (SMS) PKP PLK.

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie analizy możliwości występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach, a w przypadku ich potwierdzenia - natychmiastowe usunięcie,
 • wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania  infrastruktury kolejowej,
 • w tym szczególnie na przejazdach kolejowo-drogowych,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r., skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do lipca 2015 r. ponad 280.

 

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry