Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP PLK przepisów dotyczących stanu technicznego przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 38 Białystok – Głomno

01.09.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach prowadzonych czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadził kontrolę procesu utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego oraz weryfikacji zapisów w dokumentacji w odniesieniu do stanu faktycznego. Kontrolą objęto przejazd kolejowy kategorii „D” (bez rogatek, półrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji świetlnej) oraz kategorii „C” (z samoczynną sygnalizacją świetlną) na linii kolejowej nr 38 Białystok – Głomno.  

W wyniku podjętych działań Prezes UTK stwierdził następujące nieprawidłowości:  

 • uszkodzone płyty przejazdowe, 
 • zanieczyszczone żłobki na przejazdach,
 • braki pachołków wygrodzeniowych na dojazdach do przejazdów, 
 • brak czytelności znaków pionowych od strony drogi dojazdowej do przejazdu kategorii „D”,  
 • brak wykonania robót zaleconych po badaniu diagnostycznym przejazdu kategorii „D” w 2014 roku.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • regulacji wewnętrznych zarządcy, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym SMS, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach kolejowo – drogowych,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem należytego utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK.

W 2014 i 2015 r. Prezes UTK włączył kontrole bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych do priorytetów nadzorczych. W Polsce jest ok. 15 tys. przejazdów, w 2014 r., skontrolowano 235 z nich, a od stycznia do lipca 2015 r. ponad 280.

 • Przysłonięte przez krzaki oznakowanie przejazdu kategorii „D” na linii nr 38 Białystok – Głomno
 • Obniżone płyty na przejeździe kategorii „D” na linii nr 38 Białystok – Głomno
 • Nieoczyszczone żłobki na przejeździe kategorii „D” na linii nr 38 Białystok – Głomno
 • Obniżone płyty środkowe oraz nieoczyszczone żłobki na przejeździe kategorii „C” na linii nr 38 Białystok – Głomno
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry