Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez przewoźnika kolejowego Lubelski Węgiel „Bogdanka” przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorcy w zakresie wprowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS

31.08.2015

Podczas kontroli Prezes UTK stwierdził, że przewoźnik kolejowy Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. nienależycie stosował przepisy dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS – Safety Managment System), który poprzez wskazywanie zagrożeń umożliwia zapobieganie wypadkom.

Nieprawidłowości polegały m.in. na:

 • nieprzestrzeganiu cykli przeglądowo-naprawczych określonych w dokumentacji systemu utrzymania (DSU) eksploatowanych pojazdów kolejowych,
 • niezgłoszeniu do Prezesa UTK nowego typu taboru kolejowego włączonego do eksploatacji,
 • braku właściwego nadzoru nad dostawcami usług,
 • braku nadzoru nad audytami bezpieczeństwa,
 • niezdefiniowaniu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie wagonów towarowych (ECM- Entity in Charge of Maintenance) dla wydzierżawianych wagonów.

Stwierdzone nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • rozporządzenia Komisji w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa,
 • wewnętrzne przewoźnika, w tym procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem.

W wyniku działań Prezes UTK:

 • nakazał przewoźnikowi natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • nakazał dokonanie analizy możliwości występowania nieprawidłowości w innych obszarach i procesach SMS oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe ich usunięcie,
 • wniósł o podjęcie przez przewoźnika odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem zarządzania bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością certyfikowanego przewoźnika kolejowego.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym obowiązku i konieczności wprowadzenia i stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem.
do góry