Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości dotyczące spełniania przez spółkę EPORE funkcji wskazanych w posiadanym certyfikacie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM)

14.08.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w ramach prowadzonych czynności nadzorczych, przeprowadził kontrolę spółki EPORE – podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM), w zakresie spełniania funkcji zawartych w posiadanym certyfikacie, w tym realizację zaleceń i usunięcie niezgodności wskazanych w audycie certyfikacyjnym.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, polegające m.in. na: 

 • braku prawidłowej oceny realizacji celów bezpieczeństwa,
 • braku identyfikacji zagrożeń i przeprowadzenia oceny ryzyka wynikającego bezpośrednio z procesów operacyjnych oraz działań innych organizacji lub osób,
 • braku uwzględnienia w procedurach wszystkich kryteriów,
 • niewprowadzeniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012, poprzez brak określenia strategii oraz planów monitorowania,
 • niewykonywaniu zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych,
 • braku spójności w zapisach dokumentacji systemu utrzymania dotyczących cykli przeglądowo-naprawczych,
 • niewpisaniu wszystkich dostawców usług na listę kwalifikowanych dostawców,
 • niewydaniu zawiadomienia o przywróceniu do eksploatacji przy uwzględnieniu dokumentacji dopuszczenia do użytkowania,
 • niezarejestrowaniu dokumentów przywrócenia do eksploatacji.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • załącznika III do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 653/2007,
 • dokumentacji systemu zarządzania utrzymaniem podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał podmiotowi natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy wskazanych powyżej nieprawidłowości mających miejsce w innych obszarach i procesach systemu zarządzania utrzymaniem oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o natychmiastowe podjęcie przez podmiot odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym systemem MMS, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry