Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił stanowisko Prezesa UTK w sprawie nałożenia kary pieniężnej za nieterminowe przedłożenie raportu bezpieczeństwa

07.08.2015

5 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKIK) ogłosił wyrok w sprawie ze skargi spółki Lotos Kolej od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) z 30 września 2014 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za nieterminowe przedłożenie raportu bezpieczeństwa.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia w pełni podzielił stanowisko Prezesa UTK i uznał, że decyzja jest prawidłowa i zgodna  z przepisami prawa.

Sąd stwierdził, że spółka Lotos Kolej nie przedstawiła w terminie raportu bezpieczeństwa. Przedsiębiorca posiadający status zarządcy lub przewoźnika kolejowego ma ustawowy obowiązek terminowego złożenia raportu bezpieczeństwa (art. 17a ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym). Z raportem bezpieczeństwa w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym mamy do czynienia wyłącznie wtedy, gdy dokument zawiera informacje obejmujące łącznie cztery elementy, o których mowa w art. 17a ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, tj.:

1. informacje dotyczące spełniania wewnętrznych wymagań bezpieczeństwa oraz realizacji planów bezpieczeństwa;
2. przedstawienie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI);
3. zauważone nieprawidłowości i wnioski związane z eksploatacją kolei;
4. wyniki wewnętrznych audytów bezpieczeństwa.

Brak choćby jednego z powyższych elementów uzasadnia stwierdzenie, że przedsiębiorca nie przedstawił Prezesowi UTK raportu bezpieczeństwa, a zatem uchybił ustawowemu obowiązkowi, co uzasadnia nałożenie kary pieniężnej.

Sąd uznał również, że kara powinna spełnić funkcję prewencyjną i wychowawczą, tak aby zapobiec w przyszłości naruszeniom przepisów z zakresu transportu kolejowego. Orzeczenie nie jest prawomocne.

do góry