Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad przestrzeganiem przez przewoźników zasad eksploatacji pojazdów kolejowych – decyzje Prezesa UTK ograniczające i wyłączające pojazdy z eksploatacji

30.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) kontynuując działania nadzorcze nad  przestrzeganiem zasad eksploatacji oraz utrzymania pojazdów przez podmioty funkcjonujące na rynku kolejowym, stwierdził naruszenia przepisów bezpieczeństwa transportu kolejowego. Nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, jednocześnie wyłączył lub ograniczył eksploatację pojazdów niespełniających przepisów prawa, w tym wagonów pasażerskich, towarowych oraz pojazdów trakcyjnych.

Nieprawidłowości w procesie utrzymania pojazdów dotyczyły przewoźników kolejowych i użytkowników bocznic, w tym: Przewozy Regionalne sp. z o.o., ORLEN KolTrans sp. z o.o., ALWERNIA S.A., Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń „TABOR” M. Dybowski sp. j. oraz Omniloko sp. z o.o.

Przykładowe naruszenia przepisów z zakresu eksploatacji pojazdów kolejowych:

 • niezapewnienie zgodności procesu utrzymania pojazdów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania (DSU),
 • niewykonanie w określonym terminie poszczególnych poziomów utrzymania pojazdów,
 • eksploatowanie pojazdów na podstawie świadectw sprawności technicznej, które utraciły ważność,
 • eksploatowanie pojazdów kolejowych, w tym pojazdów do przewozu pasażerów, posiadających usterki techniczne,
 • eksploatowanie pojazdów niezarejestrowanych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) oraz nieoznaczonych europejskim numerem pojazdu (EVN).

Wyniki działań Prezesa UTK, w zależności od stwierdzonych nieprawidłowości:

 • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne eksploatowanie pojazdów kolejowych,
 • Prezes UTK wyłączał z eksploatacji pojazdy kolejowe,
 • Prezes UTK ograniczał eksploatację pojazdów kolejowych,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie poziomu jakości usług świadczonych w transporcie kolejowym.
do góry