Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu

22.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje niniejszym, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015 909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu (Dz.U.UE L 148/17), zwanego dalej „rozporządzeniem UE”, którego termin stosowania, zgodnie z art. 10 tego rozporządzenia, jest określony od dnia 1 sierpnia 2015 r., zarządca infrastruktury kolejowej obowiązany jest do bezpośredniego wywiązywania się w całości do zawartych w nim przepisów prawa.

Mając powyższe na uwadze, przypomina się również, że z mocy art. 31 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE  z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz.U.UE L 343/32), której termin implementacji upłynął 16 czerwca 2015 r., zarządca infrastruktury może podjąć decyzję o stopniowym dostosowywaniu się do aktów wykonawczych wydanych w związku ze stosowaniem dyrektywy, przez okres nie dłuższy niż cztery lata po wejściu w życie tych aktów, z zastrzeżeniem jednak wskazanym w art. 9 rozporządzenia UE, zobowiązującym zarządcę infrastruktury do przedstawienia organowi regulacyjnemu swojej metody obliczania kosztów bezpośrednich  oraz, w stosownych przypadkach, planu stopniowego wdrażania, nie później niż dnia 3 lipca 2017 r.  

Informacja w sprawie woli zarządcy do stosowania się do przywołanego powyżej rozporządzenia powinna być przekazana Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego nie później niż na jeden dzień przed terminem stosowania rozporządzenia, określonym na dzień 1 sierpnia 2015 r.   

Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry