Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad pracami komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego - nieprawidłowości podczas kontroli PKP PLK-Zakład Linii Kolejowych w Krakowie

21.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), podczas czynności kontrolnych dotyczących prac komisji egzaminacyjnych oceniających kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Krakowie (PKP PLK) przepisów z zakresu kolejnictwa.

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

 • niewłaściwym dokumentowaniu przebiegu przygotowania zawodowego kandydatów na stanowisko dróżnika przejazdowego,
 • przeprowadzeniu szkolenia praktycznego na stanowisko dróżnika przejazdowego w zakresie zasad postępowania w razie uszkodzenia urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe lub przejściu oraz zasad postępowania w przypadku nieplanowych robót w strefie oddziaływania na urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w niepełnym wymiarze czasowym,
 • niedopełnieniu obowiązku przez osobę powołaną, przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego UTK, do pełnienia funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej na stanowisko dróżnika przejazdowego, tj. niewykonaniu czynności polegających na weryfikacji wniosków o przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego,
 • niedopełnieniu obowiązków przez członka komisji egzaminacyjnej, polegające na nieobecności podczas części egzaminu kwalifikacyjnego oraz pomimo absencji podpisanie protokołu z egzaminu praktycznego w części I Egzamin praktyczny.

Naruszone przez przedsiębiorcę przepisy prawa z zakresu kolejnictwa:

 • ustawa o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,
 • przepisy wewnętrzne zarządcy infrastruktury.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zweryfikowanie ważności przedmiotowego egzaminu, a w przypadku stwierdzenia nieważności egzaminu odsunięcie pracowników od samodzielnego wykonywania czynności na danym stanowisku do czasu przeprowadzenia ponownego egzaminu,
 • Prezes UTK wniósł o wdrożenie postępowania wyjaśniającego w stosunku do odpowiedzialnych pracowników,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie przez przedsiębiorcę analizy wskazanych powyżej nieprawidłowości, mających miejsce w przygotowaniu i realizacji szkoleń oraz egzaminowania, a także usunięcie wszelkich nieprawidłowości i naruszeń przepisów z zakresu kolejnictwa.

Cel działań:

 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem pracowników mogących nie spełniać wymagań kwalifikacyjnych,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Zainstaluj wtyczkę Flash aby zobaczyć odtwarzacz.
do góry