Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów związanych ze stosowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)

16.07.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w ramach wprowadzonej procedury recertyfikacji przeprowadził kontrolę przewoźnika kolejowego ORLEN KolTrans sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w zakresie wdrożenia oraz spełnienia przez niego aktualnych wymagań prawnych określonych przez system zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o kryteria oceny zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa, wydanych zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE w związku z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa, Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1077/2012 z 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz rozporządzeniem Ministra Transportu z 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

Na podstawie ustaleń oraz zgromadzonych w trakcie kontroli dowodów, stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego dotyczących m.in.:

 • niezrealizowania przez przewoźnika wniosków i zaleceń pokontrolnych wydanych przez Prezesa UTK, będących wynikiem poprzednio przeprowadzonej kontroli,
 • eksploatowania pojazdów na podstawie nieważnego świadectwa sprawności technicznej,
 • prowadzenia rejestru pojazdów kolejowych niezgodnie z wymaganiami w zakresie stosowanego wzoru oraz umieszczonych w nim danych,
 • stosowania niezgodnego z wymaganiami oznakowania eksploatowanych pojazdów kolejowych,
 • nieprzestrzegania cyklów przeglądowo-naprawczych pojazdów kolejowych,
 • prowadzenia dokumentacji diagnostycznej niezgodnie z wymaganiami związanymi z procesem utrzymania pojazdów trakcyjnych,
 • wydawania świadectw sprawności technicznej pojazdom kolejowym bez przeprowadzania badań i prób odbiorczych, które pozwalałyby na stwierdzenie, że spełniają one warunki techniczne bezpiecznej eksploatacji,
 • niewystarczającego nadzoru nad stanem technicznym przyrządów pomiarowych podczas ich użytkowania,
 • braku właściwego monitorowania wykonania zadań w ramach  procedur wewnętrznych, audytów i kontroli,
 • nierozliczania z osiąganych wyników osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem,
 • braków w dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym opisu określającego rodzaj i zakres działań oraz związanego z nimi ryzyka w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej licencjonowaniu,
 • braków w dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) - opisu (procedury) zarządzania programem poprawy bezpieczeństwa,
 • niezgłoszenia do właściwych organów krajowych zdarzeń na liniach kolejowych oraz niedokonywanie ich rejestracji w prowadzonym rejestrze.

Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1158/2010,
 • załącznika do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1077/2012,
 • aktów wykonawczych do ustawy - rozporządzeń w sprawie:

- sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych,

- ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,

- świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych,

 • przepisów wewnętrznych kontrolowanego przewoźnika kolejowego, w tym:

- warunków technicznych eksploatacji i utrzymania pojazdów kolejowych,

- instrukcji obsługi i utrzymania hamulców pojazdów kolejowych.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał przewoźnikowi natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy możliwości występowania nieprawidłowości w innych obszarach i procesach SMS, a w przypadku ich potwierdzenia podjęcie działań naprawczych,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez przewoźnika odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością certyfikowanego przewoźnika kolejowego.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego dotyczącej bezpieczeństwa systemu kolejowego, w tym w zakresie obowiązku i konieczności wdrożenia i stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.
do góry