Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad realizacją przewozów, w tym prawidłową eksploatacją pojazdów kolejowych – nieprawidłowości przewoźnika DB Schenker Rail Polska

30.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) prowadzi na terenie całego kraju stały nadzór nad realizacją przez spółki kolejowe przewozów. Szczególnym nadzorem objęto eksploatację pojazdów kolejowych, zwłaszcza kontrolę pojazdów będących w ruchu. W wyniku ostatnich działań Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w przewozach realizowanych przez DB Schenker Rail Polska S.A.

Przeprowadzono:

 • weryfikację kwalifikacji pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • kontrolę stanu bezpieczeństwa i eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • weryfikację stopnia świadomości pracowników przewoźnika odpowiadających za bezpieczeństwo ruchu kolejowego w zakresie obowiązującego oraz wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS),
 • weryfikację realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK).

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało m.in. na:

 • nieprawidłowym wypełnieniu karty próby hamulca i urządzeń pneumatycznych pociągu m.in. nieprawidłowym obliczeniu podstawowych danych o pociągu, w tym: masy hamującej wymaganej, masy hamującej rzeczywistej, procentu masy hamującej rzeczywistej,
 • błędnych zapisach dotyczących prób hamulca,
 • błędnym wskazaniu numerów pojazdów w wykazie pojazdów kolejowych w składzie pociągu.

Termin usunięcia naruszeń:

 • Prezes UTK nakazał przewoźnikowi natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz wniósł o podjęcie odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością przewoźnika kolejowego,
 • Prezes UTK wniósł o natychmiastowe odsunięcie od wykonywania czynności rewidenta taboru oraz skierowanie na egzamin weryfikacyjny,
 • Prezes UTK wniósł o omówienie, podczas pouczeń okresowych rewidentów taboru i maszynistów, zasad przeprowadzania próby hamulca i urządzeń pneumatycznych pociągu.

Cel działań:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • podnoszenie jakości przygotowania i realizacji procesu przewozów,
 • zwiększenie jakości usług.

 

do góry