Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych – Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie utrzymania i eksploatacji przejazdu zlokalizowanego w Poznaniu na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań Główny

08.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w ramach prowadzonych czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego oraz weryfikacji zapisów w dokumentacji przejazdów, w odniesieniu do stanu faktycznego. Kontrolą objęto przejazd kolejowy kategorii A linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań Główny, zlokalizowany przy ul. Starołęckiej w Poznaniu.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na:

 • nieusunięciu przez zarządcę od 2012 roku usterek wykazanych w protokołach diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przejeździe,
 • zbyt krótkich drągach rogatkowych, niezamykających całej szerokości jezdni, co umożliwia swobodne wejście na przejazd kolejowy przy zamkniętych rogatkach,
 • uszkodzonych osłonach sygnalizatorów drogowych na przejeździe kolejowym,
 • niezabezpieczonych przewodach elektrycznych,
 • ułożonym na powierzchni asfaltowej chodnika kablu zasilającym sygnalizator drogowy na przejeździe kolejowym,
 • braku wygrodzenia przejazdu kolejowego uniemożliwiającego swobodne wejście na przejazd kolejowy przy zamkniętych rogatkach,
 • niewykonywaniu przez zarządcę kontroli oraz oględzin urządzeń oświetlenia zewnętrznego na przejeździe kolejowym,
 • braku określenia w metryce przejazdowej daty wykonania pomiaru iloczynu ruchu na przejeździe kolejowym,
 • braku wpisów w metryce przejazdu kolejowego zawierających ustalenia komisji przejazdowej, opinie i wnioski zainteresowanych komórek oraz decyzję dyrektora jednostki organizacyjnej będącej zarządcą linii kolejowej dotyczącą ustaleń komisji przejazdowej,
 • zawarciu w metryce przejazdu kolejowego oraz w regulaminie obsługi przejazdu kolejowego niezgodnych ze stanem faktycznym informacji na temat osygnalizowania przejazdu, jego wyposażenia oraz największej dozwolonej szybkości pociągów na przejeździe.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepisów wewnętrznych, w tym dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Wyniki działań Prezes UTK:

 • nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • nakazał zarządcy pouczenie pracowników o zasadach wykonywania czynności na stanowisku dróżnika przejazdowego,
 • nakazał dokonanie analizy dokumentów związanych z utrzymaniem przejazdów kolejowych,
 • nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK.
do góry