Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania nadzorcze na liniach kolejowych nr 349 Święta Katarzyna – Wrocław Kuźniki oraz 280 Opole Groszowice – Opole Główne – Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości

02.06.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych, stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Nieprawidłowości dotyczyły linii kolejowej nr 349 Święta Katarzyna – Wrocław Kuźniki oraz linii nr 280 Opole Groszowice – Opole Główne na szlaku Opole Główne Towarowa – Opole Główne Osobowa.

Naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury na linii nr 349 dotyczyło: przekroczenia dopuszczalnych odchyłek szerokości toru, żłobków i przechyłki w rozjazdach stacji Wrocław Brochów oraz istnienia wżerów i ubytków materiału w nawierzchni rozjazdów w blokach zwrotnicy, szyn łączących i krzyżownicy. Naruszenie przepisów na linii nr 280 dotyczyło nieprawidłowości w prowadzeniu ruchu kolejowego w związku z usytuowaniem sygnalizatorów, w tym braku wymaganych tarcz ostrzegawczych.

Naruszone przez zarządcę infrastruktury kolejowej przepisy prawa:

  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i akty wykonawcze do ustawy,
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu i sygnalizacji,
  • przepisy wewnętrzne zarządcy, w tym procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

Wyniki działań:

  • Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu, dla linii kolejowej nr 349 w terminie do 15 lipca 2015 roku, dla linii nr 280 w terminie do 30 października 2015 roku.
  • w zakresie linii nr 349 Prezes UTK nadał rygor natychmiastowej wykonalności,
  • w przypadku niewykonania decyzji w wyznaczonym terminie, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działania:

  • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry