Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Możliwość udziału w szkoleniu na świadectwo maszynisty osób nieposiadających licencji maszynisty

15.05.2015

Na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym oraz aktów wykonawczych do niej Prezes UTK informuje, że nie ma przeszkód prawnych do odbycia szkolenia na świadectwo maszynisty przez kandydatów, którzy nie posiadają licencji maszynisty, ale zdali egzamin na licencję z wynikiem pozytywnym.

Ustawodawca nie określił przesłanek czasowych do spełnienia poszczególnych, zawartych w ustawie o transporcie kolejowym, wymogów do uzyskania świadectwa maszynisty. Oznacza to, że warunki te powinny być spełnione łącznie przez kandydata na maszynistę dopiero w chwili wydania świadectwa przez przewoźnika kolejowego lub zarządcę. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby kandydat na maszynistę rozpoczął szkolenie w toku uzyskiwania świadectwa maszynisty, oczekując jednocześnie na wydanie licencji przez Prezesa UTK.

Jednocześnie należy wskazać, że przewoźnik kolejowy lub zarządca ma możliwość wydania przepisów wewnętrznych, które określą wymóg posiadania licencji maszynisty przez kandydata na maszynistę w chwili rozpoczęcia przez niego praktycznej części szkolenia. Działanie takie nie jest sprzeczne z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o transporcie kolejowym i aktami wykonawczymi do ww. ustawy.

do góry