Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Zespołu ds. monitorowania bezpieczeństwa z przedstawicielami PKP Energetyka S.A.

12.05.2015

W ramach działającego przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Zespołu Zadaniowego do spraw monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce, odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP Energetyka S.A. Jego celem było omówienie zdarzeń, które miały miejsce z udziałem pracowników spółki w 2014 i 2015 roku oraz przedstawienie podejmowanych przez firmę działań systemowych i inicjatyw służących obniżeniu poziomu ryzyka związanego z prowadzoną działalnością.

Niepokojącym zdarzeniem, które było powodem zorganizowania spotkania Zespołu był incydent w dniu 2 kwietnia 2015 r. Polegał na zbiegnięciu pociągu sieciowego należącego do PKP Energetyka S.A. w wyniku jego niewłaściwego zabezpieczenia. Zostało to  zakwalifikowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych (Dz. U. nr 89 poz. 593), jako incydent C47.

Przedstawiciele PKP Energetyka S.A. omówili szczegółowo przebieg zdarzenia przekazując również wstępne ustalenia z prac komisji kolejowej. Zdarzenie to nastąpiło podczas prac prowadzonych na torze zamkniętym. Ustalenia wskazują, że przyczyna zdarzenia leży po stronie przewoźnika, ponieważ doszło do opuszczenia pociągu roboczego przez maszynistę i kierownika jednostki. Nienadzorowany i niezabezpieczony przez obsługę pojazd, znajdujący się na spadku ruszył i został skierowany na tor wolny, na którym zatrzymał się po przejechaniu łącznie aż 9 kilometrów. Spółka poinformowała, że maszynista i kierownik pociągu roboczego zostali zawieszeni w czynnościach służbowych.

Zgodnie z wewnętrznymi przepisami, pojazd powinien być zabezpieczony przed zbiegnięciem poprzez założenie płóz hamulcowych oraz dodatkowo hamulcem ręcznym.

W związku ze zdarzeniami na sieci kolejowej, takimi jak zbiegnięcie pojazdu kolejowego spółka, w ramach prowadzonej oceny ryzyka, przeprowadza analizę mającą na celu identyfikację możliwych zagrożeń. Wskutek przeprowadzonej analizy, spółka podjęła następujące środki profilaktyczno-zapobiegawcze:

  • stworzono pisemne procedury i zapoznano z nimi pracowników,
  • prowadzone są szkolenia pracowników, które dotyczą m.in. sposobu postępowania i zasad prowadzenia ruchu na torach zamkniętych,
  • rozszerzono tematykę pouczeń okresowych,
  • wydawane są biuletyny o zaistniałych zdarzeniach,
  • podczas organizowanych narad omawiane są zdarzenia kolejowe,
  • podjęto decyzję, że wszystkie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa będą prowadzone przez jedną zewnętrzną firmę.

Na spotkaniu poruszony został również temat dotyczący zmian prawnych z zakresu transportu kolejowego. Przedstawiciele spółki PKP Energetyka zaprezentowali swoje spostrzeżenia w tym zakresie.

Prezes UTK będzie kontynuował działania monitorujące w odniesieniu do ww. zdarzeń, mając na uwadze ich istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

do góry