Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, Prezes UTK nakazał natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości

24.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach prowadzonych czynności nadzorczych związanych ze stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie  utrzymania, prawidłowej klasyfikacji, stanu technicznego oraz weryfikacji zapisów w dokumentacji przejazdów w odniesieniu do stanu faktycznego. Kontrolą objęto przejazdy kolejowe kategorii „D” w km 63,455, 65,284 i 80,854 oraz kategorii „C” w km 75,515 linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu, polegające m.in. na: 

 • braku zmiany kategorii przejazdów z „D” na „C” przy przekroczonym iloczynie ruchu, tj. zastosowaniu nieadekwatnych zabezpieczeń w stosunku do prowadzonego na przejeździe ruchu kolejowego i drogowego,
 • niewłaściwych zapisach w metrykach przejazdów,
 • braku wymaganej widzialności,
 • braku ustawienia pachołków na dojazdach,
 • uszkodzeniach nawierzchni i nierówno ułożonych płytach,
 • braku prawidłowego oznakowania,
 • zanieczyszczeniach żłobków,
 • nieskutecznym i niesprawnym dozorowaniu oraz nieskutecznym realizowaniu kontroli wewnętrznych przez zarządcę infrastruktury kolejowej.

Powyższe nieprawidłowości naruszają przepisy:

 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy - warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o natychmiastowe podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy dokumentacji związanej z utrzymaniem przejazdów kolejowych, szczególnie pod względem zapewnienia jej kompletności, aktualności oraz zgodności ze stanem faktycznym.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz drogowego na przejazdach,
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry