Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na liniach kolejowych nr 202 (Infra SILESIA) oraz nr 395 (PKP PLK)

17.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych, nakazał zarządcom infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) oraz Infra SILESIA S.A. wskazanie oraz wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na liniach kolejowych nr 202 Barbara – Zygmunt August oraz nr 395 Zieliniec – Kiekrz.

Naruszenie przepisów przez zarządcę Infra SILESIA polegało na:

 • eksploatowaniu toru z usterkami zagrażającymi bezpieczeństwu ruchu kolejowego,
 • licznymi przekroczeniami dopuszczalnego prześwitu toru,
 • zanieczyszczeniu podsypki,
 • zachwaszczeniu rowów odwadniających,
 • licznych drzewach znajdujące się w odległości mniejszej niż dopuszczalna od osi skrajnego toru,
 • braku śrub łubkowych,
 • zapadniętych stykach szynowych,
 • eksploatowaniu ponad trwałość biologiczną podkładów drewnianych,
 • stosowaniu zbyt krótkich wstawek szynowych,
 • braku słupków hektometrowych,
 • braku tarcz ostrzegawczych do semaforów wjazdowych i wyjazdowych,
 • położeniu semaforów niezgodne z planem schematycznym urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • niewykonaniu wszystkich zaleceń wynikających z kontroli okresowej sprawności technicznej obiektu budowlanego,
 • niedokonaniu stosownych zmian w zapisach regulaminu technicznego posterunku odgałęźnego oraz braku aktualnego planu schematycznego układu torowego.

Naruszenie przepisów przez zarządcę PKP PLK polegało na:

 • złym stanie technicznym podkładów drewnianych zużytych mechanicznie i biologicznie zakwalifikowanych do natychmiastowej wymiany,
 • braku bieżącej wymiany podrozjezdnic drewnianych oraz części stalowych w rozjazdach,
 • braku wymiany lub naprawy betonowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej górnej, w tym głowic fundamentowych konstrukcji wsporczych, odciągów, skorodowanych metalowych konstrukcji wsporczych.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał wskazanie i wprowadzenie przez zarządców ograniczeń eksploatacyjnych,
 • wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych podlegało natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji w trybie natychmiastowym, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki.

Cel działania:                                                                     

 • Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego.
do góry