Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad stanem technicznym i utrzymaniem infrastruktury kolejowej wykorzystywanej w przewozie towarów niebezpiecznych – nieprawidłowości na stacji Zduńska Wola Karsznice

03.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) przeprowadził kontrolę zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i utrzymaniem infrastruktury kolejowej, wykorzystywanej w przewozie towarów niebezpiecznych oraz towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka (TWR). 

Kontrolą objęto stan torów i rozjazdów w obrębie stacji Zduńska Wola Karsznice,  na które można przyjmować oraz z których można wyprawiać pociągi z towarami niebezpiecznymi oraz torów wyznaczonych do odstawiania wagonów z tymi towarami.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, w tym m.in. polegające na:

 • braku aktualnego planu schematycznego stacji oraz regulaminu technicznego stacji Zduńska Wola Karsznice,
 • nieusunięciu usterek w rozjazdach zabudowanych w torach wykorzystywanych przy przyjmowaniu i wyprawianiu pociągów z towarami niebezpiecznymi,
 • niewykonaniu zaleceń z 2013 roku dotyczących przeglądu obiektów inżynieryjnych,
 • niewykonaniu robót konserwacji śrub stopowych i uzupełnienia popękanych pierścieni sprężystych zaleconych w sprawozdaniu z badań technicznych z 2014 roku,
 • niewykonaniu robót zaleconych w sprawozdaniu z 2014 roku, sporządzonym po pomiarach i badaniach technicznych torów (dotyczy wymiany podkładów oraz konserwacji śrub stopowych i uzupełnienia popękanych pierścieni sprężystych).

Wyszczególnione powyżej nieprawidłowości stanowią naruszenie art. 17 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym oraz przepisów wewnętrznych zarządcy infrastruktury kolejowej:

 • § 2 ust. 1, § 64 ust.1, § 48 ust. 1 i 2 „Instrukcji o sporządzaniu regulaminów technicznych Ir-3”,
 • § 4 ust. 1, § 28 ust. 1 „Warunków Technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1)”,
 • § 10 ust. 3 i 4 „Instrukcji o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75)”,
 • § 9 ust. 6 pkt 3 „Instrukcji o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Id-4”,
 • § 6 ust. 1 „Instrukcji utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h Id-16”.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał weryfikację i analizę ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach i w przypadku ich występowania natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK nakazał podjęcie działań, przewidzianych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem, mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Cel działania:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego związanego z przewozem towarów niebezpiecznych oraz z towarami niebezpiecznymi wysokiego ryzyka (TWR).

 

do góry