Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nadzoruje prace komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego – nieprawidłowości podczas kontroli OTTIMA plus sp. z o.o.

02.04.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), podczas dokonanych czynności kontrolnych dotyczących pracy komisji egzaminacyjnej oceniającej kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, stwierdził naruszenie przez OTTIMA plus sp. z o.o. przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Naruszenie przepisów polegało m.in. na:

 • niepowiadomieniu Urzędu Transportu Kolejowego o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 • przeprowadzeniu części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego, która nie obejmowała pełnego zakresu czynności wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe,
 • przeprowadzeniu części teoretycznej ustnego egzaminu kwalifikacyjnego, który nie obejmował pełnego zakresu wynikającego z ww. rozporządzenia,
 • dopuszczeniu do odbycia przygotowania zawodowego osób nieposiadających zaświadczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do pracy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • wyznaczeniu do kierowania przygotowaniem zawodowym kandydatów, osoby nieposiadającej kwalifikacji zawodowych właściwych dla specjalności, w której odbyło się przygotowanie zawodowe.

Naruszone przez przedsiębiorcę przepisy prawa z zakresu kolejnictwa:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości, w tym wskazał na konieczność unieważnienia egzaminów przeprowadzonych z rażącym naruszeniem przepisów prawa.

Cel działań:

 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z zatrudnianiem pracowników mogących nie spełniać wymagań kwalifikacyjnych,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry