Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad stanem technicznym i utrzymaniem przejazdów kolejowo- drogowych – nieprawidłowości na linii nr 68 Lublin-Przeworsk

19.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) przeprowadził kontrolę zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych. Kontrolą objęto przejazdy kategorii D, zlokalizowane na linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk.

Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności:

 • niekompletne oznakowanie przejazdów kolejowo–drogowych od strony drogi, tj. brak dostatecznego ich wygrodzenia „pachołkami” ustawionymi na dojazdach, brak lub nieczytelne wskazania słupków wskaźnikowych oraz brak linii bezwzględnego zatrzymania,
 • ubytki nawierzchni dróg dojazdowych do pomostów przejazdowych,
 • niedostateczne warunki widzialności nadjeżdżających pociągów poprzez ograniczającą widoczność roślinność rosnącą w trójkątach widzialności (drzewa i krzewy),
 • rodzaj i charakter powyższych nieprawidłowości świadczą o nieskutecznych działaniach odpowiednich organów nadzoru i kontroli wewnętrznej zarządcy infrastruktury kolejowej, tj. m.in. braku lub nieskuteczności realizowanych w tym zakresie kontroli wewnętrznych.

Wyszczególnione powyżej nieprawidłowości stanowią naruszenie przepisów:

 • ustawy o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,
 • przepisów wewnętrznych zarządcy, tj. warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał dokonanie analizy występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.
 • Prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.
do góry