Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości i wstrzymał ruch na bocznicy odgałęziającej się w stacji Długi Kąt na linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne

13.03.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku przeprowadzonej kontroli użytkownika bocznicy FOKA I Lubelskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka Jawna Bohdan Namedyński - Łukasz Namedyński z siedzibą w Lublinie oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, nakazał wstrzymać ruch kolejowy na bocznicy odgałęziającej się rozjazdem nr 4 od toru nr 1 stacji Długi Kąt, na linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne. Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu Prezes UTK nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Przeprowadzono:

 • kontrolę użytkownika bocznicy kolejowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne.

Naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę polegało na:

 • nieposiadaniu świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej,
 • nieposiadaniu świadectw dopuszczenia do eksploatacji zlokalizowanych na bocznicy kolejowej typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego lub stosownych potwierdzeń zgodności eksploatowanych na bocznicy kolejowej typów budowli, dla których Prezes UTK wydał odpowiednie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji,
 • nieposiadaniu przepisów wewnętrznych określających warunki techniczne i zasady bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego oraz utrzymania infrastruktury kolejowej,
 • nieposiadaniu regulaminu pracy bocznicy kolejowej, określającego warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia ruchu kolejowego oraz obsługi punktu ładunkowego,
 • nieprowadzeniu wewnętrznej dokumentacji kontrolnej dotyczącej realizowanego na bieżąco procesu okresowej diagnostyki poszczególnych elementów eksploatowanej infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na bocznicy.

Termin usunięcia naruszeń:

 • decyzja Prezesa UTK podlegała natychmiastowej wykonalności,
 • w przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry