Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne kontrole Prezesa UTK oraz Głównego Inspektora Pracy

06.02.2015

Zgodnie z postanowieniami porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) oraz Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania pomiędzy UTK oraz Państwową Inspekcją Pracy, przeprowadzono wspólne działania nadzorcze. Objęto nimi zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) w zakresie przestrzegana przepisów prawa pracy i bhp oraz bezpieczeństwa i koordynacji prowadzonego ruchu kolejowego w czasie trwania planowych zamknięć torowych związanych z tymi robotami. Kontrole dotyczyły m.in. inwestycji na liniach oraz obiektach kolejowych: linia nr 65 Most na rz. Bug – Sławków (LHS) oraz nr 91 Kraków Gł. Osobowy – Medyka.

W UTK oraz PIP obowiązuje odmienny tryb postępowania w sprawie czynności kontrolnych, m.in. różny jest sposób sporządzania dokumentacji pokontrolnej. Pomimo tych różnic kontrole przeprowadzono w jednym terminie i lokalizacji, lecz sporządzając dwie oddzielne dokumentacje pokontrolne. Zawierały one protokoły kontroli, wystąpienia pokontrolne, nakazy oraz ustne polecenia i decyzje, wynikające z przepisów obowiązujących w UTK oraz PIP.

Wspólne kontrole wykazały m.in. nieprawidłowości na stacji Sędziszów Małopolski, zarówno pod względem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i bezpieczeństwa  ruchu kolejowego. Nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:

 • naruszenia przepisów wewnętrznych zarządcy infrastruktury w zakresie prawidłowego utrzymania rozjazdów oraz nieusuwania na bieżąco stwierdzanych usterek w celu utrzymania w sprawności technicznej ww. elementów infrastruktury kolejowej oraz zapewnienia ich prawidłowego działania,
 • niewłaściwego mocowania latarni zwrotnicowych, co w konsekwencji powoduje wątpliwe wskazania kierunku ustawienia zwrotnic,
 • występowania nadmiernych luzów w złączach szynowych rozjazdów oraz zużytych podrozjazdnic i części metalowych rozjazdów,
 • niewłaściwego stanu technicznego pomieszczeń dyżurnego ruchu i nastawniczego budynku nastawni dysponującej.

Powyższe nieprawidłowości stanowiły naruszenie przez zarządcę infrastruktury, przepisów:

 • w zakresie kompetencji UTK:

- ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym,
- przepisów wewnętrznych zarządcy „Instrukcji o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów” Id-4 (D-6),
- przepisów wewnętrznych zarządcy „Warunków technicznych utrzymania podtorza kolejowego” Id-3 (D-4),

 • w zakresie kompetencji PIP:

- ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy,
- ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- "Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych" do  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, sprawdzenie i analizę ewentualnego występowania podobnych nieprawidłowości w innych lokalizacjach, a także podjęcie działań przewidzianych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem, mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą kolejową,
 • Główny Inspektor Pracy nakazał wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie, którego niedotrzymanie spowoduje zastosowanie środków egzekucyjnych w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników prowadzących ruch kolejowy oraz realizujących prace modernizacyjne na liniach kolejowych.
do góry