Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych – kara pieniężna za prowadzenie działalności użytkownika bocznicy kolejowej bez świadectwa bezpieczeństwa

28.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) po przeprowadzeniu działań kontrolnych oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, nałożył na użytkownika bocznicy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. karę pieniężną za prowadzenie działalności bez dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej.

Przeprowadzono:

  • Prezes UTK dokonał szczegółowej kontroli bocznicy kolejowej w zakresie bezpieczeństwa jej eksploatacji i prowadzenia ruchu kolejowego,
  • Prezes UTK wszczął z urzędu postępowanie administracyjne.

Naruszenie przepisów przez użytkownika bocznicy polegało na:

  • eksploatacji w okresie od 2 listopada 2007 r. do 14 maja 2014 r. bocznicy kolejowej, odgałęziającą się od torów zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozjazdem nr 21 od toru stacyjnego nr 1 w km 12,931 oraz rozjazdem nr 25 od toru stacyjnego nr 2 w km 13,085 linii nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów, bez wymaganego prawem dokumentu tj. świadectwa bezpieczeństwa.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:

- zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do eksploatacji tych bocznic jest świadectwo bezpieczeństwa,
- pojęcie świadectwa bezpieczeństwa zostało zdefiniowane w art. 4 pkt 18 ustawy jako dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa,
- zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy karze pieniężnej podlega użytkownik bocznicy kolejowej, który zarówno prowadzi, jak i prowadził w przeszłości działalność bez dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa,
- na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy za naruszenie przez przedsiębiorcę każdego z przepisów wymienionych w ust. 1 tego artykułu Prezes UTK nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2 % rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 

Cel działań:

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym na obszarze bocznic kolejowych.
  • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z eksploatacją bocznic kolejowych,
  • zwiększenie świadomości uczestników rynku kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

 

do góry