Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego podczas robót modernizacyjnych na linii nr 271 Wrocław Główny – Poznań Główny

22.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) podczas czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów dotyczących przestrzegania bezpieczeństwa ruchu kolejowego w trakcie robót modernizacyjnych przeprowadzanych na linii nr 271 Wrocław Główny - Poznań Główny, szlak Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na braku właściwego nadzoru zarządcy PKP PLK nad wykonawcami, w tym m.in.:

 • braku określenia terenu budowy oraz zasad jego ustalania,
 • braku prawidłowego określenia podwykonawców w regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót,
 • braku przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich pracowników wykonawcy i braku dokumentacji potwierdzającej zapoznanie się z nią przez pracowników,
 • braku złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o posiadaniu przez wszystkich pracowników związanych z ruchem kolejowym, wymaganych kwalifikacji, szkoleń i egzaminów,
 • braku, z chwilą przekazania placu budowy, spisanego porozumienia o współdziałaniu, w tym wyznaczeniu koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • braku ustalenia przez zarządcę infrastruktury formy oraz rodzaju dokumentacji odbiorów technicznych torów i rozjazdów po przeprowadzonych remontach oraz składu komisji dokonującej odbioru dla poszczególnych rodzajów zadań inwestycyjnych.

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • przepisy i dokumenty wewnętrzne zarządcy PKP PLK:
  • „Wytyczne sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-101”,
  • „Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-104”,
  • system zarządzania bezpieczeństwem zarządcy - SMS (Safety Management System).

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym SMS, które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników podczas prowadzonych prac modernizacyjnych infrastruktury,
 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządców.
do góry