Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Roczne sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją

20.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina o obowiązku złożenia, w terminie do 28 lutego 2015 r. rocznych sprawozdań z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją, obejmujących swoim zakresem dane za rok 2014.

Wzór formularza sprawozdania, wraz z objaśnieniami, zawarty jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2012 r., poz. 966).

Mając na uwadze doświadczenia z poprzednich okresów sprawozdawczych, Prezes UTK zwraca jednocześnie uwagę na podstawowe błędy i braki, które występowały w składanych dotychczas sprawozdaniach, wśród których wymienić należy w szczególności:

  • brak lub niewłaściwe określenie uczestnika przewozu (np. wskazanie jako przewoźnika podmiotu, który nie posiada licencji przewoźnika kolejowego),
  • brak klasy produktu lub wpisanie jej w niewłaściwym polu (klasa produktu powinna zostać wpisana w polu pod nagłówkiem „Klasa”),
  • podanie ilości towarów w niewłaściwych jednostkach (ilość towarów niebezpiecznych należy podawać w tonach),
  • wpisywanie wielkości przewozu towarów niebezpiecznych na bocznicy w kolumnie przewidzianej dla przewoźników wykonujących przewozy na liniach kolejowych,
  • podawanie ilości towarów w klasie w niewłaściwym miejscu (w wierszu „Ogółem w klasie” należy wyłącznie podsumować ilości towarów dla danego rodzaju operacji transportowych; nie należy dodatkowo podawać sumy dla wszystkich operacji transportowych),
  • niepełne dane uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych (brak numeru telefonu, pieczątki firmowej itp.).

Sporządzone sprawozdanie przed przekazaniem do Urzędu Transportu Kolejowego musi zostać podpisane przez doradcę ds. przewozu towarów niebezpiecznych oraz przedstawicieli spółki, zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS lub przez ich pełnomocnika. W przypadku podpisania sprawozdania przez pełnomocnika, należy wraz ze sprawozdaniem przesłać oryginał dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo do reprezentowania spółki do wykonania tej czynności lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, zgodnie z art. 76a § 2 Kpa.

Z tytułu udzielenia pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, przedmiotową opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Burmistrza Dzielny Ochota m. st. Warszawy  numer  95 10301508 0000 0005 5002 4055. O uiszczeniu opłaty skarbowej należy poinformować Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego przesyłając dokument potwierdzający jej wniesienie.

Zgodnie z art. 21 § 1 pkt 1 oraz art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), w związku z art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 1. art. 11 pkt 1 i pkt 3  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), brak wniesienia przedmiotowej opłaty skarbowej spowoduje powstanie zaległości podatkowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, o której Prezes Urzędu Transportu Kolejowego do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej informuje właściwy organ skarbowy.

Nieterminowe złożenie sprawozdań Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego podlega karze zgodnie z treścią załącznika do Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367). W przypadku przesłania sprawozdań pocztą decyduje data stempla pocztowego.

do góry