Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK nakładająca karę pieniężną na użytkownika bocznicy Vesuvius Poland sp. z o.o. za prowadzenie działalności na bocznicy w Skawinie bez świadectwa bezpieczeństwa

08.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, nałożył na użytkownika bocznicy Vesuvius Poland sp. z o.o. karę pieniężną za prowadzenie działalności bez dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej.

Przeprowadzono:

 • szczegółową kontrolę bocznicy kolejowej w zakresie bezpieczeństwa jej eksploatacji i prowadzenia ruchu kolejowego,
 • wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne, w wyniku którego nałożono karę pieniężną w wysokości 25 975,25 złotych.

Naruszenie przepisów przez użytkownika bocznicy polegało na:

 • eksploatacji bocznicy kolejowej, odgałęziającej się od toru nr 13 rozjazdem zwyczajnym nr 20 w stacji Skawina (km 15,581 linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim), bez wymaganego świadectwa bezpieczeństwa.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:
  • zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do eksploatacji tych bocznic jest świadectwo bezpieczeństwa,
  • pojęcie świadectwa bezpieczeństwa zostało zdefiniowane w art. 4 pkt 18 ustawy, jako dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa,
  • zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, karze pieniężnej podlega użytkownik bocznicy kolejowej, który zarówno prowadzi, jak i prowadził w przeszłości działalność bez dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa,
  • na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy za naruszenie przez przedsiębiorcę każdego z przepisów wymienionych w ust. 1 tego artykułu Prezes UTK nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 2 % rocznego przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. 

Cel działań:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym na obszarze bocznic kolejowych,
 • eliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z eksploatacją bocznic kolejowych,
 • zwiększenie świadomości uczestników ruchu kolejowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
do góry