Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów w zakresie utrzymania urządzeń SRK na stacji Strażów (linia kolejowa nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka)

02.01.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), w ramach realizowanych czynności nadzorczych, przeprowadził kontrolę zarządcy infrastruktury - PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (PKP PLK) w zakresie zasadności stosowania sygnałów zastępczych oraz utrzymania i użytkowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) na stacji Strażów (linia kolejowa nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka). Przeprowadzona kontrola Prezesa UTK wykazała szereg nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji eksploatacyjno-utrzymaniowej oraz procesu utrzymania urządzeń SRK. Ujawnione w trakcie kontroli nieprawidłowości uniemożliwiały prawidłową eksploatację urządzeń, a w konsekwencji właściwe prowadzenie ruchu kolejowego.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

 • błędnym wyznaczeniu granic i elementów dróg przebiegu, jak również nieuwzględnieniu czynności niezbędnych do wykonania w związku z koniecznością przejazdu pociągu obok sygnalizatora wskazującego sygnał „Stój”,
 • nieprawidłowościach w zakresie zapisów dokonywanych w dokumentacji utrzymania urządzeń, tj. książek kontroli urządzeń SRK oraz harmonogramów konserwacji i przeglądów, a także w zakresie wykonywania wymaganych zabiegów utrzymania urządzeń SRK,
 • nieprawidłowościach w zakresie usytuowania wskaźników,
 • nieprawidłowościach w zakresie zamocowania w torach elektromagnesów SHP (samoczynne hamowanie pociągu),
 • braku wprowadzenia obostrzeń w zakresie prowadzenia ruchu kolejowego i obsłudze urządzeń SRK w związku z występującą na części torów korozją powierzchni tocznych szyn i negatywnym wynikiem sprawności czułości przekaźników torowych,
 • nieprawidłowościach w pracy układu napędu zwrotnicowego (niejednakowa droga oporowa głowicy klamry zamknięcia nastawczego).

Powyższe nieprawidłowości stanowiły naruszenie przez PKP PLK:

 • przepisów art. 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym,
 • przepisów i regulacji wewnętrznych zarządcy tj.:

§ 2 ust. 1, § 3 ust. 7 i 23 Instrukcji o sporządzaniu regulaminów technicznych Ir-3 (R-9),
§ 38 ust. 2 Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1),
§ 6 ust. 2 Instrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym Ie-5 (E-11),
§ 6 ust. 1 i 3, § 57 ust. 8, § 65 ust. 5 Instrukcji konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-12 (E-24),
§ 16 ust. 15 pkt 18 Instrukcji sygnalizacji Ie-1 (E-1),
ust. 3 pkt 10 części II załącznika nr 4 Instrukcji o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów Id-4 (D-6).

W wyniku przeprowadzonych działań Prezes UTK nakazał:

 • natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • dokonanie sprawdzenia i analizy ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach,
 • podjęcie działań, przewidzianych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Cel działań:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • eliminacja przypadków nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania sygnałów zastępczych,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zwiększenie jakości usług przewozowych w transporcie kolejowym.
do góry