Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w procesie utrzymania pojazdów kolejowych

12.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), po przeprowadzeniu działań kontrolnych stwierdzających naruszenie przepisów z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz po przeprowadzeniu wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych, wydał decyzje wyłączające z eksploatacji pojazdy kolejowe przewoźnika POZ BRUK sp. z o.o. oraz użytkownika bocznicy FAMET S.A.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.

Przeprowadzono:

 • kontrolę przewoźnika i użytkownika bocznicy kolejowej w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów kolejowych,
 • wszczęto z urzędu, postępowania administracyjne.

Naruszenie przepisów przez przedsiębiorcę polegało na:

 • braku posiadania zatwierdzonej przez Prezesa UTK dokumentacji systemu utrzymania (DSU),
 • braku posiadania aktualnych badań oraz decyzji dopuszczających zbiorniki ciśnieniowe do eksploatacji,
 • nieterminowym wykonywaniu poszczególnych poziomów utrzymania pojazdów kolejowych.

Termin usunięcia naruszeń:

 • Decyzje Prezesa UTK podlegały natychmiastowej wykonalności. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UTK na podstawie art.66 ust. 2aa Ustawy o transporcie kolejowym nakłada karę pieniężną w wysokości do 5000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. decyzji.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości procesu utrzymania pojazdów kolejowych przez uczestników rynku kolejowego,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przewozów kolejowych,
 • zwiększenie jakości usług przewozów kolejowych.
do góry