Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przepisów w zakresie utrzymania infrastruktury na przejazdach

11.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) przepisów w zakresie stanu technicznego i procesu utrzymania skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi:

- w obrębie linii kolejowych nr 157 Pawłowice Śląskie Skoczów w km 23,447 na przejeździe kategorii „A”

oraz

- na linii kolejowej nr 190 Bielsko Biała – Czeski Cieszyn w km 26,530 na przejeździe kategorii „C” i w km 24,860 na przejeździe kategorii „D”.

Naruszenie przepisów przez zarządcę polegało na:

 • braku linii bezwzględnego zatrzymania P12 z obu stron przejazdu kategorii „D”,
 • nieprawidłowych wskaźnikach W6a,
 • nieprawidłowych wpisach w metrykach przejazdu,
 • braku wygrodzenia pachołkami ustawionymi na dojazdach do przejazdów kategorii „C” i „D”,
 • braku przepisowych warunków widzialności na przejeździe kategorii „D”,
 • braku utrzymania nawierzchni drogowej na przejazdach,
 • niewykonanych badaniach diagnostycznych na przejazdach,
 • braku znaku G2 „Sieć pod napięciem” przed przejazdem kategorii „D”,
 • braku lub skorodowanych tablicach informujących o wysokości zawieszenia sieci trakcyjnej na przejazdach kategorii „D” i „C”,
 • nieprawidłowych wpisach w regulaminie przejazdu kategorii „A”.

Naruszone przez zarządcę przepisy:

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie,
 • Wewnętrzne regulacje PKP PLK:

- warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1,
- instrukcja Iet-2  o utrzymaniu sieci trakcyjnej,
- instrukcja Ir-7 obsługi przejazdów kolejowych.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
 • Jednocześnie wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez PKP PLK,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zmniejszenie liczby negatywnych zdarzeń na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi,
 • poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi.
do góry