Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał usunięcie nieprawidłowości w zakresie utrzymania i użytkowania urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru (DSAT) na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk

04.12.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) stwierdził szereg naruszeń przepisów, dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) w zakresie utrzymania i użytkowania urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie. Czynności nadzorcze Prezesa UTK prowadzone były w obrębie linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk w km 111.152 oraz na nastawni dysponującej stacji Zarzeka.

Naruszenie przepisów przez zarządcę, w zakresie utrzymania i użytkowania urządzeń DSAT, polegało na:

 • niezgodności rzeczywistej lokalizacji zainstalowanych w torze urządzeń DSAT  (km 111.085), z lokalizacją wskazaną w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej tych urządzeń (km 111.152),
 • braku adnotacji w książce kontroli urządzeń DSAT o usuwaniu usterek oraz o przeprowadzaniu analiz alarmów wykrytych przez te urządzenia o stanach awaryjnych pojazdów kolejowych,
 • braku udziału pracownika odpowiedzialnego za obsługę techniczną w badaniu diagnostycznym ww. urządzeń,
 • braku odnotowania w rejestrze trudności eksploatacyjnych stanów alarmowych,
 • braku określenia w regulaminie obsługi terminala informacji oraz jednoznacznych zasad na temat kwalifikacji poszczególnych wydarzeń polegających na wykryciu przez urządzenia DSAT stanu awaryjnego w pojeździe kolejowym.

Naruszone przez zarządcę przepisy prawa:

 • art. 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym,
 • § 9 ust. 5; § 15 ust. 5; § 17 ust. 1 pkt 2 lit. d, pkt 3 lit. tiret czwarte; § 20 ust. 2 Wytycznych techniczno-eksploatacyjnych urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych taboru Ie-3,
 • § 10 ust. 4 Instrukcji diagnostyki i kontroli okresowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-7 (E-14),
 • § 33 ust. 2 pkt Instrukcji o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków, incydentów oraz trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych Ir-8 (R-3).

Wpływ nieprawidłowości na bezpieczeństwo ruchu kolejowego:

 • ww. nieprawidłowości w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych w pojazdach kolejowych, w tym również w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, uniemożliwiają zarządcy prawidłową ich eksploatację i są przyczyną obniżenia stanu technicznego tych urządzeń, co w rezultacie prowadzi do obniżenia poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • prawidłowa obsługa techniczna urządzeń DSAT oraz właściwe wykorzystanie informacji dostarczanych przez te urządzenia, mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia ograniczenia liczby wydarzeń spowodowanych występowaniem usterek w pojazdach kolejowych, a tym samym przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Wyniki działań:

 • Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • Prezes UTK nakazał zarządcy dokonanie weryfikacji i analizy ewentualnego występowania analogicznych nieprawidłowości w innych lokalizacjach oraz w przypadku ich potwierdzenia natychmiastowe ich usunięcie,
 • Prezes UTK wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS - Safety Management System), mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzoną działalnością autoryzowanego zarządcy.

Cel działań:

 • podnoszenie jakości procesu utrzymania infrastruktury, w tym urządzeń DSAT przez zarządcę infrastruktury,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
 • zmniejszenie liczby zdarzeń na liniach kolejowych.

 

do góry